ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  

Φ.25/3599 Διαβίβαση εγκυκλίου από το Υπουργείο Υγείας

Εφαρμογή του Ν.4419/2016 εθνικό μέτρο προσαρμογής της Οδηγίας 2014/40/ΕΕ για τα προϊόντα καπνού και άλλα συναφή προϊόντα αναφορικά με χρήση και κατανάλωση αυτών

εγκύκλιος Υπουργείου Υγείας

contact_2

Αρχείο