ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  

Οικονομικά Θέματα

 

Το Τµήµα Β΄ Οικονοµικού είναι αρµόδιο για:

 

α) τη χορήγηση Μισθολογικών Κλιµακίων (Μ.Κ.) στο πάσης φύσεως προσωπικό
αρµοδιότητας της ∆ιεύθυνσης,
β) την συγκέντρωση και επεξεργασία των απαραίτητων στοιχείων για τη σύνταξη του
προϋπολογισµού της ∆ιεύθυνσης, την παρακολούθηση και εκτέλεση αυτού και την
σύνταξη του απολογισµού της,
γ) την έκδοση των πράξεων µετακίνησης των εκπαιδευτικών και των διοικητικών
υπαλλήλων της ∆ιεύθυνσης,
δ) την σύνταξη των καταστάσεων εξόδων κίνησης εκτός έδρας και µέριµνα για την
αποστολή τους στις αρµόδιες ∆ηµοσιονοµικές Υπηρεσίες Εποπτείας και Ελέγχου του
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (∆ΥΕΕ), µε την επιφύλαξη των διατάξεων του
άρθρου 24 του ν. 4270/2014
ε) την προώθηση των οικονοµικών θεµάτων και την εκκαθάριση δαπανών που
αφορούν στην οργάνωση και διενέργεια των πάσης φύσεως εξετάσεων και
διαγωνισµών που διεξάγονται εντός της ∆ιεύθυνσης,
στ) τον έλεγχο των δαπανών µεταφοράς µαθητών,
ζ) τον έλεγχο των προϋποθέσεων και δικαιολογητικών για την ενίσχυση οικογενειών
χαµηλού εισοδήµατος µε τέκνα σε σχολεία,
η) τη µέριµνα για την παροχή τηλεφωνικών και ηλεκτρονικών συνδέσεων,
θ) την παραλαβή και διάθεση των πάσης φύσεως υλικών και µέσων,
ι) την εν γένει στήριξη των υπηρεσιών της ∆ιεύθυνσης και του υπηρεσιακού
συµβουλίου που λειτουργεί σε αυτήν σε οικονοµικής φύσεως θέµατα,
ια) την καταβολή µη µισθολογικών παροχών,
ιβ) την έκδοση αποφάσεων δέσµευσης πιστώσεων και την τήρηση και ενηµέρωση
Μητρώου ∆εσµεύσεων,
ιγ) τον έλεγχο και την υποβολή δικαιολογητικών για την εκκαθάριση κάθε είδους
δαπάνης, µε την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 24 του ν. 4270/2014
ιδ) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.ζ) τον έλεγχο των προϋποθέσεων και δικαιολογητικών για την ενίσχυση οικογενειών
χαµηλού εισοδήµατος µε τέκνα σε σχολεία,
η) τη µέριµνα για την παροχή τηλεφωνικών και ηλεκτρονικών συνδέσεων,
θ) την παραλαβή και διάθεση των πάσης φύσεως υλικών και µέσων,
ι) την εν γένει στήριξη των υπηρεσιών της ∆ιεύθυνσης και του υπηρεσιακού
συµβουλίου που λειτουργεί σε αυτήν σε οικονοµικής φύσεως θέµατα,
ια) την καταβολή µη µισθολογικών παροχών,
ιβ) την έκδοση αποφάσεων δέσµευσης πιστώσεων και την τήρηση και ενηµέρωση
Μητρώου ∆εσµεύσεων,
ιγ) τον έλεγχο και την υποβολή δικαιολογητικών για την εκκαθάριση κάθε είδους
δαπάνης, µε την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 24 του ν. 4270/2014
ιδ) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.

 

Προϊσταμένη Τμήματος Β’ Οικονομικού : ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΜΑΛΑΜΑ  τηλ. 2513503503

 

Γρ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΑ
510

Βλαχοπούλου Ευαγγελία

Μαυρογεώργη Νικολίνα

Διαχείριση Ιστοσελίδας Διεύθυνσης – Πιστώσεις Τακτικού Προϋπολογισμού, Αποφάσεις Δέσμευσης Πιστώσεων , Μεταφορά Πιστώσεων, Ποσοστά Διάθεσης, Εκτέλεση δαπανών (Κωδικοί Αριθμών Εξόδων), Μισθοδοσία Μονίμων Εκπαιδευτικών, Αναπληρωτών Τακτικού Προϋπολογισμού και Διοικητικών Υπαλλήλων, Μισθολογικό Μητρώο, Βεβαιώσεις Αποδοχών, Κρατήσεις Δανείων, Χορήγηση Μισθολογικών Κλιμακίων-Αποδοχών-Μεταβολών, Αποστολή μηνιαίων Οικονομικών Στοιχείων και Πινάκων στο Υ.ΠΑΙ.Θ., Φύλλα Διακοπής Μισθοδοσίας, Απόδοση Α.Π.Δ. Έκδοση Οδοιπορικών Εξόδων, Χορήγηση Υπερωριών, Έλεγχος Δαπανών Μεταφοράς Μαθητών 2513503560
511

Παπαποστόλου Μάλαμα

Παπαμερή Ευδοξία

Ασβεστοπούλου Γλυκερία

Στρατηλάτη Μακρίνα

Καταχωρίσεις στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού, Προσλήψεις ΟΑΕΔ- Πληροφοριακό Σύστημα Εργάνη, Προσλήψεις Αναπληρωτών και ωρομισθίων ΕΣΠΑ-Συμβάσεις-Διαχείριση Ατομικών Φακέλων, Αναπληρωτών, Μισθοδοσία αναπληρωτών και ωρομισθίων ΕΣΠΑ, Αναγνωρίσεις Προϋπηρεσίας Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών, Απογραφή- Χορήγηση Υπηρεσιακών Βεβαιώσεων, Άδειες-Απεργίες και Παρουσιολόγια Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών, Διαθέσεις Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Ειδικοτήτων, Καταχωρήσεις στο MY SCHOOL 2513503503

 

contact_2

Αρχείο