ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  

Δήλωση προσβασιμότητας

 

Δήλωση προσβασιμότητας

 

Πέμπτη, 7 Απριλίου 2022 από τον Διαχειριστή του Ιστότοπου

Δήλωση προσβασιμότητας

Ο ιστότοπος της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας προσπαθεί να διασφαλίσει ότι οι υπηρεσίες που παρέχει είναι προσβάσιμες απ` όλους τους ενδιαφερόμενους.

Δήλωση προσβασιμότητας του ιστότοπου της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας

ΤΜΗΜΑ 1

Δήλωση προσβασιμότητας

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας δεσμεύεται να καθιστά τον οικείο ιστότοπο: dipe.kav.sch.gr προσβάσιμο, σύμφωνα με τις προβλέψεις του ν. 4727/2020 (ΦΕΚ 184 Α’ 23-09-2020), όπως ισχύει

Η παρούσα δήλωση προσβασιμότητας εφαρμόζεται στα εξής: στον ιστότοπο dipe.kav.sch.gr

Κατάσταση συμμόρφωσης

Ο παρών ιστότοπος dipe.kav.sch.gr συνάδει πλήρως με τις Οδηγίες για την προσβασιμότητα στο περιεχόμενο Ιστού (WCAG 2.1 ΑΑ).

Κατάρτιση της παρούσας δήλωσης προσβασιμότητας

Η παρούσα δήλωση καταρτίστηκε την 7 Απριλίου 2022.

Η πραγματική αξιολόγηση της συμμόρφωσης του ιστοτόπου προς τις απαιτήσεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 πραγματοποιήθηκε με αυτοαξιολόγηση διενεργηθείσα από τον οργανισμό του δημόσιου τομέα και με την χρήση του UserWayWebsiteAccessibilityWidget.

Τελευταία αναθεώρηση της δήλωσης στις 7 Απριλίου 2022.

Υποβολή παρατηρήσεων και στοιχεία επικοινωνίας

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εδ. β’, παρ. 4 του άρ. 42 και στην παρ. 1 άρ. 45 ν. 4727/2020 (ΦΕΚ 184 Α’ 23-09-2020), κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να υποβάλλει παρατηρήσεις ή αίτηση για ενημέρωση ως προς την κατάσταση συμμόρφωσης ή αίτηση για πληροφορίες που ελλείπουν.

Στη Διεύθυνση  Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης Καβάλας τα ανωτέρω υποβάλλονται με σχετική Αίτηση του ενδιαφερομένου η οποία υποβάλλεται μέσω της μέσω e-mail: mail@dipe.kav.sch.gr ή εγγράφως στην ταχυδρομική διεύθυνση Εθνικής Αντίστασης 20, Διοικητήριο, 5ος όροφος, Καβάλα 65110

Αρμόδια Υπηρεσία για θέματα προσβασιμότητας και για τη διεκπεραίωση αιτημάτων που υποβάλλονται μέσω του μηχανισμού υποβολής παρατηρήσεων Τμήμα Δ’ Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών.

Διαδικασία εκτέλεσης

Η αρμόδια διεύθυνση της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας απαντά στον ενδιαφερόμενο με πρόσφορο τρόπο.

Η απάντηση κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο με πρόσφορο τρόπο το συντομότερο δυνατό.

Σε περίπτωσης μη ικανοποιητικής απάντησης ο ενδιαφερόμενος δικαιούται να αποταθεί στις αρμόδιες θεσμικές αρχές, όπως με την υποβολή σχετικής Αναφοράς στον Συνήγορο του Πολίτη (https://www.synigoros.gr).

ΤΜΗΜΑ 2

Ενεργοποίηση του Μενού Προσβασιμότητας

Το μενού προσβασιμότητας του ιστοτόπου dipe.kav.sch.gr μπορεί να ενεργοποιηθεί κάνοντας κλικ στο εικονίδιο του μενού προσβασιμότητας που εμφανίζεται στα αριστερά της σελίδας. Αφού ενεργοποιήσετε το μενού προσβασιμότητας, περιμένετε λίγο για να φορτωθεί το μενού προσβασιμότητας στο σύνολό του.

Το dipe.kav.sch.gr συνεχίζει τις προσπάθειές του για να βελτιώνει συνεχώς την προσβασιμότητα του ιστότοπου με την πεποίθηση ότι είναι η συλλογική ηθική μας υποχρέωση να επιτρέπουμε την απρόσκοπτη, προσβάσιμη και απρόσκοπτη χρήση και για όσους από εμάς έχουν αναπηρία.

Σε μια συνεχή προσπάθεια για συνεχή βελτίωση και αποκατάσταση προβλημάτων προσβασιμότητας, σαρώνουμε τακτικά το dipe.kav.sch.gr με το σαρωτή προσβασιμότητας του UserWay για να εντοπίσουμε και να διορθώσουμε κάθε πιθανό εμπόδιο προσβασιμότητας στον ιστότοπο. Παρά τις προσπάθειές μας να κάνουμε όλες τις σελίδες και το περιεχόμενο στο dipe.kav.sch.gr πλήρως προσβάσιμο, κάποιο περιεχόμενο ενδέχεται να μην έχει ακόμη προσαρμοστεί πλήρως στα αυστηρότερα πρότυπα προσβασιμότητας. Αυτό μπορεί να οφείλεται στο ότι δεν βρήκαμε ούτε προσδιορίσαμε την καταλληλότερη τεχνολογική λύση.

 

contact_2

Αρχείο