ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  

Άδειες

Άδειες εκπ/κών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπ/σης (Εγκύκλιος ΥΠΑΙΘ 5/5/2014, ΑΔΑ ΒΙΦΓ9-4ΘΑ)

Αρμοδιότητες Διευθυντών – Προϊσταμένων Σχολικών Μονάδων

Διευκρινίσεις σχετικά με τις άδειες εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε.

Απόφαση Κανονικής πρότυπο

Απόφαση_Σχολ_παρακολ_πρότυπο

Απόφαση_Ασθένειας τέκνου_πρότυπο

Απόφαση_Αιμολ-δοσία_πρότυπο

Απόφαση_Γυναικ_ελέγχ_πρότυπο

Απόφαση_Ιατρ_γνωμ_πρότυπο

 

ΑΔΕΙΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΕΙΔΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Κανονική   Άδεια Άρθρο 48 του Υ.Κ. 3528/2007 Έως 10 εργάσιμες ημέρες  εφόσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι ανάγκης (κατά ημερολογιακό έτος).
Ειδική  Άδεια  Γάμου/Συμφώνου Σθμβίωσης παρ.1,άρθ. 50 ν.3528/2007 και άρθ. 54 ν.4830/2021 5 εργάσιμες ημέρες  πριν ή μετά την τέλεση του γάμου (σε συνέχεια με το γεγονός).
Δικαιολογητικά : Ληξιαρχική πράξη γάμου
Ειδική  Άδεια  Θανάτου παρ.1,άρθ. 50 ν.3528/2007 και άρθ. 54 ν.4830/2021 3 εργάσιμες ημέρες  συνεχόμενα με το γεγονός έως β? βαθμού
Δικαιολογητικά : Ληξιαρχική πράξη θανάτου και Υπ. Δήλωση εάν δεν προκύπτει η συγγένεια.
Άδεια Πατρότητας Άρθρο 50 – παρ. 1 του ν.3528/2007 όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 54 του Ν. 4830/2021 Στον πατέρα εκπαιδευτικό άδεια 14 εργάσιμες ημέρες σε περίπτωση γέννησης τέκνου, από 2 ημέρ. πρίν την Π.Η.Τ. και εντός 30 ημερ. από τη ημ/νία γέννησης.
Δικαιολογητικά : Ληξιαρχική πράξη γέννησης
Άδεια για συμμετοχή σε δίκη Άρθρο 50 παρ. 1 του Υ.Κ.(ν.3528/2007)   και άρθρο 54 του Ν. 4830/2021 1 – 3 εργάσιμες ημέρες  ανάλογα με την χιλιομετρική απόσταση και τις ειδικές συνθήκες μετακίνησης
Δικαιολογητικά : Κλήση ? βεβαίωση δικαστηρίου
Άδεια  νοσήματος

Άρθρο 50 παρ. 2,4 του  ν.3528/2007                  Άρθρο 47, παρ. 1α του Ν.4674/2020

Έως 22 εργάσ. ημέρες ή 32 εργάσ. ημέρες
Οι  εκπ/κοί που πάσχουν οι ίδιοι ή έχουν σύζυγο ή τέκνο που πάσχει από νόσημα, το οποίο :
-Απαιτεί μεταγγίσεις αίματος
-Χρήζει  περιοδικής νοσηλείας
Επίσης, όσοι εκπ/κοί έχουν τέκνο:
-με βαριά νοητική στέρηση
-με σύνδρομο Down (ανεξάρτητα εάν χρήζει ή όχι περιοδικής νοσηλείας)
και γονείς τέκνων με Δ.Α.Δ. (ανήλικα, αλλά και ενήλικα εφόσον δεν εργάζονται)

Δικαιολογητικά :
Γνωμάτευση Α΄ βάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής
Γνωμάτευση δημόσιου Ιατροπαιδαγωγικού Κέντρου ή παιδοψυχιατρικού τμήματος δημόσιου νοσοκομείου (Δ.Α.Δ.)

Άδεια  αναπηρίας (ιδίου ή τέκνου)

Άρθρο 50 παρ. 4  του Ν. 3528/2007

Άρθρο 47, παρ. 1α του Ν.4674/2020

6 εργάσιμες ημέρες επιπλέον της άδειάς τους και έως 10 συνολικά για το σύνολο των δικαιούχων, σε υπαλλήλους με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω.
Δικαιολογητικά : Πιστοποιητικό από τα ΚΕ.Π.Α.                                                                   Δεν δίνεται αθροιστικά με την άδεια νοσήματος.
Άδεια  αιμοληψίας/λήψης αιμοπεταλίων Άρθρο 50 παρ. 5  του Ν. 3528/2007, Άρθρο 47 παρ. 2α  του Ν. 4674/2020 1 εργάσιμη ημέρα, έως 6 αιμοληψίες ή παροχές αιμοπεταλίων το χρόνο.
Άδεια  αιμοδοσίας

Άρθρο 50 παρ. 5  του Ν. 3528/2007, Άρθρο 47 παρ. 2α  του Ν. 4674/2020

2 εργάσιμες ημέρες ανά αιμοληψία, πέραν της ημέρας αιμοληψίας. Μπορούν να ληφθούν οποτεδήποτε μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος
Δικαιολογητικά : Βεβαίωση αιμοληψίας

Άδεια μητρότητας Άρθρο 52  παρ. 3 του Ν. 3528/2007 όπως συμπληρώθηκε με  το άρθρο 18 του Ν. 3801/2009  
Κύησης  (60 ημ.) Άρθρο 52  παρ. 3 του Ν. 3528/2007 όπως συμπληρώθηκε με  το άρθρο 18 του Ν. 3801/2009 2 μήνες (60 ημ.)
Δικαιολογητικά : ιατρική γνωμάτευση με ΠΗΤ
Άδεια παράτασης κύησης Άρθρο 52  παρ. 3 του Ν. 3528/2007 όπως συμπληρώθηκε με  το άρθρο 18 του Ν. 3801/2009 Σε περίπτωση μεταγενέστερου τοκετού από την ΠΗΤ
Δικαιολογητικά : ιατρική γνωμάτευση με ΠΗΤ + ιατρική γνωμάτευση με πραγματική ημερομηνία τοκετού.
Λοχείας  (90 ημ.) Άρθρο 52  παρ. 3 του Ν. 3528/2007 όπως συμπληρώθηκε με  το άρθρο 18 του Ν. 3801/2009 3 μήνες (90 ημ.)
Δικαιολογητικά :
-Ληξιαρχική πράξη γέννησης
-ΠΗΤ
-Ιατρική βεβαίωση με πραγματική ημερομηνία
-Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
α. Σε περίπτωση δίδυμης κύησης : + 1 μήνα
β. Σε περίπτωση τρίδυμης κύησης : + 2 μήνες
γ. Σε περίπτωση 4ου παιδιού και άνω : + 2 μήνες
Κανονική άδεια  κυοφορίας με αποδοχές Άρθρο 52 του Υ.Κ. όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 18 του 3801/2009 Σε περίπτωση που υπάρχει ανάγκη ειδικής θεραπείας χορηγείται κανονική άδεια κυοφορίας μετά την εξάντληση της αναρρωτικής και μέχρι την έναρξη της άδειας κύησης
Δικαιολογητικά : Βεβαίωση γιατρού και διευθυντή γυναικολογικής κλινικής ή δημοσίου νοσοκομείου
Εννεάμηνη άδεια  ανατροφής  (270 ημ.) Άρθρο 53 παρ. 2-9 του Υ.Κ. 9 μήνες (270 ημέρες) για ανατροφή παιδιού έως 4 ετών, σε περίπτωση που δεν κάνει χρήση μειωμένου ωραρίου
Δικαιολογητικά :
-Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
-Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν θα κάνει χρήση μειωμένου ωραρίου και  ότι ο σύζυγος δημόσιος υπάλληλος δεν θα κάνει χρήση της άδειας. ( Ο πατέρας εκπ/κός του οποίου η σύζυγος δεν εργάζεται δικαιούται να κάνει χρήση της άδειας ανατροφής)
α. Σε περίπτωση δίδυμης κύησης : + 6 μήνες
β. Σε περίπτωση τρίδυμης κύησης : + 6 μήνες  + 6 μήνες

Τρίμηνη άδεια (90 ημερών) λόγω ανατροφής τέκνου με αποδοχές.

 

Άρθρο 53 παρ.1  του Υ.Κ. τελευταίο εδάφιο.

Εγκύκλιος ΔΙΔΑΔ/Φ.69/100/10431/03.04.2019

Σε περίπτωση γέννησης 3ου παιδιού και πλέον, μπορεί να χορηγηθεί:
α)Αμέσως μετά την άδεια λοχείας ή
β)Αμέσως μετά την άδεια ανατροφής ή
γ)Με την έναρξη του σχολικού έτους
-Η άδεια αυτή μπορεί να χορηγηθεί έως τη συμπλήρωση  του 8ου έτους της ηλικίας του τέκνου
– Η αίτηση για την χορήγηση της άδειας θα πρέπει να υποβάλλεται τουλάχιστον ένα μήνα πριν την έναρξη της.
* Αποτελεί μέρος της άδειας άνευ αποδοχών για ανατροφή τέκνου (έως 5 έτη)*
Μειωμένο  ωράριο Άρθρο 53 του Υ.Κ. παρ.2 και άρθρο 13 παρ.8 του Ν. 1566/1985 Εάν δεν κάνει χρήση της εννεάμηνης άδειας ανατροφής μπορεί να επιλέξει την μείωση του υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου κατά 2 ώρες την εβδομάδα με παράλληλη απαλλαγή από τις πρόσθετες υπηρεσίες, εφόσον το παιδί είναι ηλικίας έως 2 ετών.
Άδεια για παρακολούθηση της σχολικής επίδοσης

Άρθρο 53 παρ. 6 του ν.3528/2007.

Υ.Α.ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.53/1222/οικ.20561/9.8.2007, ΦΕΚ 1613/8/17-8-2007

 

-Έως 4 ημέρες το χρόνο οι εκπαιδευτικοί που έχουν : 1 παιδί
-Έως 5 ημέρες το χρόνο οι εκπαιδευτικοί που έχουν : 2 ή περισσότερα παιδιά και παρακολουθούν μαθήματα στην ίδια βαθμίδα
Η δικαιούμενη άδεια αυξάνεται κατά 1 ημέρα σε περίπτωση που τα τέκνα παρακολουθούν μαθήματα σε διαφορετική βαθμίδα
Άδεια εξετάσεων 

Άρθρο 60 του Υ.Κ. όπως αντικαταστάθηκε από το Ν.4210/2013. 

Άρθρο 35 παρ. 1 του ν.4590/2019.

 

Στους εκπαιδευτικούς που είναι μαθητές, σπουδαστές  προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί χορηγείται 14 ημέρες άδεια εξετάσεων/έτος. Όσοι επίσης συμμετέχουν σε προγράμματα μεταπτυχιακού ανοικτού πανεπιστημίου, ασχέτως εάν οι εξετάσεις διεξάγονται κατά το Σαββατοκύριακο.
Δικαιούχοι και αυτοί  που παρουσιάζουν μεταπτυχιακή εργασία ή εκπονούν διδακτορική διατριβή.                                                                  Για κάθε ημέρα εξετάσεων χορηγείτε άδεια έως 2 ημερών.                                            Δικαιολογητικά : Βεβαίωση παρουσίασης από την σχολή

Άδεια για επιμορφωτικούς ή επιστημονικούς λόγους Άρθρο 59 του Υ.Κ. (3528/2007) Μικρής χρονικής διάρκειας για συμμετοχή σε συνέδρια, σεμινάρια και κάθε είδους συναντήσεις επιστημονικού χαρακτήρα, εφόσον η συμμετοχή κρίνεται συμφέρουσα για την υπηρεσία.
Δικαιολογητικά : Βεβαίωση παρουσίασης
Άδεια Αιρετών ΟΤΑ Άρθρα 93, 182, 183 του Ν. 3852/2010
Άρθρο 58 του Ν.3966/2011
Άρθρο 7 του Ν.4071/2012
Ανάλογα με το αξίωμά τους χορηγείται ειδική άδεια ή απαλλαγή για όλο το χρονικό διάστημα της θητείας τους.
Άδειες Συνδικαλιστικές Άρθρα 17, 18 του Ν. 1264/1982
Άρθρο 6 του Ν.2224/1994
Άρθρο 11 του Ν.2336/1995
Πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις
-Στον πρόεδρο, αντιπρόεδρο και γενικό γραμματέα άδεια έως 3 ημέρες το μήνα εάν τα μέλη τους είναι λιγότερα από 500.
-Έως 5 ημέρες το μήνα  εάν τα μέλη τους είναι περισσότερα από 500.
Δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις
-Στον πρόεδρο έως 15 ημέρες το μήνα  εάν τα μέλη του είναι λιγότερα από 1500 και για όσο χρόνο διαρκεί η θητεία αν τα μέλη τους είναι περισσότερα από 1500.
-Στον γενικό γραμματέα έως 15 ημέρες το μήνα εάν τα μέλη τους είναι λιγότερα από 10.000.
-Στον αντιπρόεδρο και ταμία έως 15 ημέρες το μήνα.
-Στα μέλη έως 9 ημέρες το μήνα ανεξαρτήτως αριθμού μελών.
Αναρρωτική άδεια Άρθρα 54, 55, 56 του Υ.Κ. όπως αντικαταστάθηκαν από τον Ν. 4210/2013 ΦΕΚ 254 Α΄ Βραχυχρόνιες αναρρωτικές
– Έως 8 ημέρες με γνωμάτευση γιατρού (κατά ημερολογιακό έτος).
2 ημέρες  εκ των οποίων με υπεύθυνη  δήλωση αλλά όχι συνεχόμενη.
Πέραν των 8 ημερών κατ’ έτος ο υπάλληλος προσέρχεται στην Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή
ΕΚΤΟΣ
Α. Νοσηλεία 7 ημερών σε δημόσιο νοσοκομείο και γνωμάτευση Δ/ντη Δημόσιου Νοσοκομείου.
Β. Χειρουργική επέμβαση σε δημόσιο νοσοκομείο ή ιδιωτική κλινική.
SOS   –   ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ
-Δεν παραπέμπεται ο υπάλληλος, (μετά από αργία ή πριν ή ενδιάμεσα) στην Υγειονομική Επιτροπή. Εφόσον παραπέμπεται στην Υγειονομική Επιτροπή η ιατρική γνωμάτευση πρέπει να είναι η πρωτότυπη.
-Δικαιούται τόσους μήνες όσα είναι τα έτη υπηρεσίας του αφαιρούμενης της αναρρωτικής άδειας που έχει λάβει την τελευταία πενταετία. Αναρρωτική άδεια χορηγούμενη χωρίς διακοπή  δεν μπορεί να υπερβεί τους 12 μήνες.
Άδεια άνευ αποδοχών έως 1 μήνα

Άρθρο 51 παρ. 1,5 του ν. 3528/2007                      Άρθρο 26 παρ. 1 του ν. 4305/2014

Έως 1 μήνα ,μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος, εφόσον οι ανάγκες της υπηρεσίας το επιτρέπουν χορηγείται από τον Δ/ντή εκπαίδευσης χωρίς γνώμη υπηρεσιακού συμβουλίου.

Άδειες άνευ αποδοχών για σοβαρούς λόγους.  Οι αιτήσεις υποβάλλονται τον μήνα Μάιο Άρθ 51, 53 του ν.3528/2007   Άρθρο 16 περ. Ε του Ν.1566/1985 Β. Έως 3 έτη συνολικά χορηγείται από τον Περιφερειακό Δ/ντή ύστερα από γνωμοδότηση του  ΑΠΥΣΠΕ.
Γ. Έως 5 έτη με δυνατότητα παράτασης για ακόμη 5 έτη σε εκπ/κό που αποδέχεται θέση σε Ευρωπαϊκή ένωση χορηγείται από το ΑΠΥΣΠΕ.
Δ. Έως 6 έτη συνεχώς ή τμηματικώς, εκπαιδευτικός του οποίου σύζυγος υπηρετεί στο εξωτερικό σε Ελληνική Υπηρεσία του Δημοσίου χορηγείται από το ΑΠΥΣΠΕ.
Άδειες άνευ αποδοχών για  ανατροφή τέκνου

Άρθρο 51 παρ.2 και 53 παρ.1 του Υ.Κ. όπως τροποποιήθηκε με την παρ.4 του άρθρου 37 του Ν.3986/2011.                    Άρθρο 16 περ. Ε΄παρ.2 του Ν.1566/1985.                 Άρθρο 56 παρ.1 του Ν.4830/2021

Στους γονείς εκπαιδευτικούς χορηγείται άδεια άνευ αποδοχών έως 3 έτη, υποχρεωτικά και χωρίς γνώμη  υπηρεσιακού συμβουλίου, όταν πρόκειται για ανατροφή παιδιού έως και 8 ετών, χορηγείται από τον Δ/ντη εκπαίδευσης
Η άδεια χορηγείται συνεχόμενα και όχι  τμηματικά μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους
Άδεια ασθενείας τέκνου

Άρθ. 53 παρ.8 ν.3528/2007.   Άρθρο 31 του Ν.4440/2017 (ΦΕΚ 224 τ.Α΄/2016). Άρθρο 56 παρ.5 του Ν.4830/2021

Άδεια 4 ημερών/έτος (1 έως 2 ανήλικα τέκνα)
Άδεια 7 ημερών/έτος  (3 και πάνω ανήλικα τέκνα)
Άδεια 8 ημερών/έτος (μονογονεϊκή οικογένεια).                                                          Άδεια 10 ημερών/έτος (Πολύτεκνοι)

Δικαιολογητικά: Ιατρική βεβαίωση

Αθλητική άδεια

Άρθρο 11, παρ. 3 του Ν.4483/2015

Την παρ. 23 , άρθ. 34, ν. 2725/1999 και άρθρο 17, ν. 4479/2017 

Περί αθλητικών αδειών
ΑΔΕΙΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΕΙΔΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Κανονική   Άδεια Άρθρο 20 παρ. 8  του Π.Δ. 410/1988 Έως 7 εργάσιμες ημέρες για λόγους εξαιρετικής ανάγκης (Δεν απαιτείται προϋπηρεσία)
Ειδική  Άδεια   θανάτου Εθνικές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας ετών 2000-2001 άρθρο 10 και  ετών 2002-2003 άρθρο 9 Σε περίπτωση θανάτου : 2 εργάσιμες ημέρες (αμέσως μετά το γεγονός)
Δικαιολογητικά: Ληξιαρχική πράξη θανάτου. Μόνο για σύζυγο, τέκνο, γονέα ή αδερφό.

Ειδική άδεια Γάμου/Συμφώνου Συμβίωσης

 

αρθρο 39 ν.4808/2021 Σε περίπτωση Γάμου : 5 εργάσιμες ημέρες (σε συνέχεια με το γεγονός).                 Δικαιολογητικά: Ληξιαρχική πράξη γάμου/Συμφ. Συμβίωσης

 

 

Άδεια Πατρότητας Άρθρο 50 – παρ. 1 του ν.3528/2007 όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 54 του Ν. 4830/2021 Στον πατέρα εκπαιδευτικό άδεια 14 εργάσιμες ημέρες σε περίπτωση γέννησης τέκνου, από 2 ημέρ. πρίν την Π.Η.Τ. και εντός 30 ημερ. από τη ημ/νία γέννησης.
Δικαιολογητικά : Ληξιαρχική πράξη γέννησης
Άδεια Αιμοδοσίας/αιμοληψίας

παρ.5, αθρ.50, ν.3528/2007 παρ.5, αθρ.81, ν.4589/2019 παρ.2α, αθρ.47, ν.4674/2020              Εγκύκλιος ΥΠΕΣ                  ΔΙΔΑΔ/Φ.51/538/12254/ 14-05-2007

2 εργάσιμες ημέρες πέραν της ημέρας αιμοδοσίας είτε συνεχόμενα, είτε οποτεδήποτε μέσα στο χρονικό διάστημα της σύμβασης.
Δικαιολογητικά : Βεβαίωση αιμοληψίας
Άδεια εξετάσεων

 αθρ.60, ν.3528/2007 αθρ.81, ν.4589/2019  παρ.7γ, αθρ.47, ν.4674/2020 

14 εργάσιμες ημέρες σε αναπληρωτές εκπαιδευτικούς που είναι σπουδαστές ή φοιτητές ή εκπονούν διδακτορική διατριβή. Για κάθε ημέρα εξετάσεων χορηγείται άδεια έως 2 ημερών
Δικαιολογητικά : Βεβαίωση παρουσίασης από την σχολή
Άδεια Νοσήματος (ιδίου/συζύγου/τέκνου) Άρθρο 50 παρ. 2,4 του  ν.3528/2007                  Άρθρο 47, παρ. 1α του Ν.4674/2020 ΣΥΝΟΛΙΚΑ : 22 εργάσιμες ημέρες ή 32 για το σύνολο των δικαιούχων.
Όταν :
Α. Χρήζουν περιοδική νοσηλεία
Β. Μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρση
Οι ίδιοι ή τα τέκνα τους.
Δικαιολογητικά : Γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής
Άδεια Αναπηρίας (ιδίου/τέκνου)

Άρθρο 50 παρ. 4  του Ν. 3528/2007

Άρθρο 47, παρ. 1α του Ν.4674/2020

6 εργάσιμες ημέρες επιπλέον της άδειάς τους και έως 10 συνολικά για το σύνολο των δικαιούχων, σε υπαλλήλους με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω.
Δικαιολογητικά : Πιστοποιητικό από τα ΚΕ.Π.Α.                                                                   Δεν δίνεται αθροιστικά με την άδεια νοσήματος.
Άδεια για παρακολούθηση της σχολικής επίδοσης

Άρθρο 53 παρ. 6 του ν.3528/2007.         Υ.Α.ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.53/1222/οικ.20561/9.8.2007, ΦΕΚ 1613/8/17-8-2007            παρ.7β, άρθρο 47 του ν.4674/2020

Έως 4 ημέρες το χρόνο οι εκπαιδευτικοί που έχουν : 1 παιδί
-Έως 5 ημέρες το χρόνο οι εκπαιδευτικοί που έχουν : 2 ή περισσότερα παιδιά και παρακολουθούν μαθήματα στην ίδια βαθμίδα
Η δικαιούμενη άδεια αυξάνεται κατά 1 ημέρα σε περίπτωση που τα τέκνα παρακολουθούν μαθήματα σε διαφορετική βαθμίδα.   Χορηγείται σε αναλογία με βάση τη διάρκεια της σύμβασης των υπαλλήλων.
Κύησης
Λοχείας (Μητρότητας)
Άρθρο 9 του ν.2224/1994 άρθρο 11 του ν. 2874/2000 άθρο 34 του ν. 4808/2021 56 ημέρες πριν (8 εβδομάδες)
63 ημέρες μετά (9 εβδομάδες)
Άδεια άσκησης εκλογικού δικαιώματος

Άρθρο 50 του Ν.3528/2007 1-3 εργάσιμες ημέρες κατά περίπτωση. Με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν και για τους μόνιμους εκπαιδευτικούς.
Άδεια ανυπαίτιου κωλύματος (παράσταση σε δίκη ή αδυναμία προσέλευσης) Άρθρο 657, 658 Α.Κ. π.δ. 456/1984  15 εργάσιμες ημέρες για σπουδαίους λόγους αδυναμίας προσέλευσης στην εργασία. Απαραίτητη η προσκόμιση βεβαίωσης από τον αρμόδιο φορέα. Προσμετρώνται στις 15 ημ. αναρρωτικής άδειας.                                                    Προυπόθεση η 10ήμερη παροχή εργασίας.            
Γονική άδεια άνευ αποδοχών
(για ανατροφή παιδιού).                  4 μήνες (2 επιδοτούμενοι από ΟΑΕΔ + 2 άνευ επιδότησης).
Άρθρο 28 του Ν.4808/2021  Για ανατροφή παιδιού έως 8 ετών χωρίς γνώμη υπηρεσιακού συμβουλίου
Μπορεί να χορηγηθεί σε:
Α. Συνεχές διάστημα (4 μήνες)
Β. Τμηματικά σε διαφορετικά σχολικά έτη
ΒΑΣΙΚΗ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ
Οι εκπαιδευτικοί να έχουν συμπληρώσει 1 χρόνο δηλαδή 12 μήνες συνεχόμενης ή διακεκομμένης εργασίας στο Υπουργείο Παιδείας .
Δικαιολογητικά : Ληξιαρχική πράξη γέννησης
Άδεια Αναρρωτική Άρθρα 657 και 658 του Αστικού Κώδικα και άρθρο  11  του Ν.2874/2000       παρ. 5, άρθρο 70 του Ν.4485/2017 Για όλο το χρονικό διάστημα της σύμβασής τους 15 ημέρες με αποδοχές.
Χορηγείται με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται από τον ασφαλιστικό τους φορέα με γνωμάτευση θεράποντος ιατρού.
Μετά την εξάντληση των 15 ημερών και για σπουδαίο λόγο έχουν δικαίωμα να λάβουν αναρρωτική άδεια χωρίς αξίωση καταβολής αποδοχών.
Άδεια για επιμορφωτικούς ή επιστημονικούς λόγους παρ. 6, άρθρο 38 του Ν.4351/2015  Μικρής χρονικής διάρκειας για συμμετοχή σε συνέδρια, σεμινάρια και κάθε είδους συναντήσεις επιστημονικού χαρακτήρα, εφόσον η συμμετοχή κρίνεται συμφέρουσα για την υπηρεσία.
Δικαιολογητικά : Βεβαίωση παρουσίασης
Άδεια για υποβολή σε μεθόδους ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής άρθρο 35 του Ν.4808/2021  7 εργάσιμες ημέρες. Απαιτείται βεβαίωση του θεράποντος ιατρού ή διευθυντή μονάδας Μ.Ι.Υ.Α..
Άδεια προγεννητικών εξετάσεων άρθρο 40 του Ν.4808/2021 Εφόσον οι εξετάσεις πρέπει να γίνουν κατά τη διάρκεια του χρόνου εργασίας.
Ανατροφής τέκνου (3,5 μηνών) άρθρο 26 του Ν.4599/2019 Διάρκειας 3 μηνών και 15 ημερών (105 ημ.). Χορηγείται αποκλειστικά μετά τη λήξη της άδειας μητρότητας και δεν μπορεί να μετατεθεί για οποιονδήποτε λόγο. Λήγει δε σε κάθε περίπτωση με τη λήξη της εργασιακής σχέσης της εκπαιδευτικού.
Άδεια μειωμένου ωραρίου για ανατροφή τέκνου παρ. 14α, αρθρο 30 του ν. 2083/1992                         άρθρο 26 του Ν.4599/2019 2 ώρες την εβδομάδα από το διδακτικό ωράριο της σύμβασης και απαλλαγή από πρόσθετες υπηρεσίες. Εφόσον δεν κάνει χρήση της τρίμηνης άδειας ανατροφής τέκνου.
Άδεια ασθένειας τέκνου παρ.8, άρθρο 53 του ν.3528/2007                   παρ.7β, άρθρο 47 του ν. 4674/2020                        παρ.5, άρθρο 56 του ν. 4830/2021 4 εργάσιμες ημέρες /έτος. Τρίτεκνοι: 7 εργάσιμες ημέρες/έτος. Πολύτεκνοι: 10 εργάσιμες ημέρες/έτος. Μονογονείς: 8 εργάσιμες ημέρες/έτος.                 (σε αναλογία με τη σύμβαση)
Άδειες για μονογονεϊκές οικογένειες. άρθρο 45 του Ν.4808/2021 6 εργάσιμες ημέρες /έτος ή 8 εργάσιμες ημέρες /έτος για >=3 παιδιά με αποδοχές. Επιπλέον αυτής που δικαιούνται από άλλες διατάξεις.
Άδεια λόγω νοσηλείας παιδιών (άνευ αποδοχών) άρθρο 44 του Ν.4808/2021 30 εργάσιμες ημέρες /έτος. Αφού εξαντληθούν συναφή δικαιώματα με αποδοχές πλην της ετήσιας κανονικής άδειας. Ανεξαρτήτως ηλικίας παιδιού.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ. Υπενθυμίζουμε ότι για κάθε άδεια ασθένειας αναπληρωτών άνω των τριών ημερών πρέπει  οπωσδήποτε ο ενδιαφερόμενος:

  1. Nα υποβάλλει και αίτημα στο eΕΦΚΑ για επίδομα ασθένειας, το συντομότερο από την έναρξη της άδειας.
  2. Αφού  πάρει το έγγραφο της επιδότησης  πρέπει να το προωθήσει άμεσα με mail στη ΔΠΕ Καβάλας.

Η ίδια διαδικασία παρακαλούμε να ακολουθείται και για τις άδειες μητρότητας, υποβάλλοντας αίτημα επιδότησης μητρότητας, το συντομότερο από την έναρξη της άδειας   κύησης και λοχείας και αποστέλλοντας το έγγραφο της επιδότησης στη ΔΠΕ.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π. Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΩΝ

ΤΗΛ: 2513503538

contact_2

Αρχείο