ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  

Αναπληρωτές ΕΣΠΑ

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΥ 2018-19
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΕ70 ΕΝΙΑΙΟΥ 05-09-2018

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΥ 05-09-2018

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΕ70  17-09-2018

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΕ11 17-09-2018 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΕΝΙΑΙΟΥ 08-10-2018

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΕ70 ΕΝΙΑΙΟΥ 08-10-2018

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΠΕ70 09-10-2018

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΕ91.01 09-10-2018

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣΠΕ91.01 10-10-2018

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΕ91.01 ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣΠΕ79.01

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΕ86  05-11-2018

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΥ 09-11-2018

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΥ 15-11-2018

 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΠΕ70 ΚΑΙ ΠΕ07 03-12-2018

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ 04-12-2018

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΥ 10-12-2018

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΟ 2018-19
ΑΠΟΦΑΣΗΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΚΟ 05-09-2018

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΟ 09-11-2018 Ν

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΟ 15-11-2018

 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΟ 03-12-2018

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2018-19
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ  08-10-2018

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΕ60 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΧ ΕΚΠ 08-10-2018

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΕ60 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΧ ΕΚΠ 10-09-2018

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 05-09-2018

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΧ ΕΚΠ 08-10-2018

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΕ60 08-10-2018

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΕ60 15-10-2018

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΕ60  22-10-2018

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΕ60 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 09-11-2018

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ 2018-19
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ 05-09-2018

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΒΠ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ 12-09-2018

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ 09-11-2018

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ 15-11-2018

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ 2018-19
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ 05-09-2018

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ 09-11-2018

ΑΠΟΦΑΣΔΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ 15-11-2018

 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΕ60ΕΑΕ 03-12-2018

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ 04-12-2018

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ  ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ 10-12-2018

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΠΕΠ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ 2018-19
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΒΠ ΠΕΠ 12-09-2018

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΔΥΕΠ 2018-19
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΕ70 ΔΥΕΠ 15-10-2018

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΔΥΕΠ 08-10-2018

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΔΥΕΠ 10-10-2018

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΕ70 ΔΥΕΠ 08-11-2018

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΔΥΕΠ 04-12-2018

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΔΥΕΠ 10-12-2018

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΕ70  ΔΥΕΠ 15-10-2018

 

         ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

        ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΑ

           ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΣΠΑ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ ΕΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ 2018-19

ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ ΕΚΟ ΕΕΠ ΚΑΙ ΕΒΠ 2018-19

ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 2018-19

ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΜΗ ΕΒΠ ΚΑΙ ΕΕΠ 2018-19

ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ 2018-19

ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ 2018-19

ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΒΠ ΚΑΙ ΕΕΠ 2018-19

ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ ΠΕΠ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΑΜΘ 2018-19

ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ_ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ 2018-19

ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ ΔΥΕΠ 2018-19

ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ 2018_2019 ΔΥΕΠ ΕΕΠ ΚΑΙ ΕΒΠ

ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤ ΔΟΜΩΝ 2018-2019

         ΟΔΗΓΟΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

 

       ΕΝΤΥΠΑ ΕΣΠΑ         

         ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

       ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΔΕ ΜΟΝΙΜΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ_ΕΣΠΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ_ΠΔΕ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΣΠΑ ΜΟΝΙΜΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ

       ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΣΠΑ

     ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΣΠΑ

 

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΣΠΑ

Ανάπτυξη υποστηρικτών δομών για την ένταξη και συμπερίληψη στην εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Ενιαίου Τύπου Δημοτικό Σχολείο

Ενίσχυση Προσχολικής Εκπαίδευσης

Ένταξη Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων

Ένταξη Προσφυγοπαίδων

Εξειδικευμένη Εκπαιδευτική Υποστήριξη για την Ένταξη Μαθητών με Αναπηρία ή

Εξειδικευμένη Εκπαιδευτική Υποστήριξη για την Ένταξη Μαθητών με Αναπηρία ΠΕΠ

Πρόγραμμα μέτρων Εξατομικευμένης Υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες

 

ΑΦΙΣΕΣ


 Πληροφ. κ. Παπαποστόλου Μάλαμα, τηλ. 2510-291541

                                                                                                                                    κ.  Παπαμερή Ευδοξία, τηλ. 2510-291541

 

 

contact_2
Πάγιες Ανακοινώσεις – Οδηγοί Αναφοράς
Αρχείο