ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  

Αναπληρωτές ΕΣΠΑ

Πληροφορίες:  κ. Παπαποστόλου Μάλαμα & κ. Παπαμερή Ευδοξία

τηλ. 2510-291541

 

1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (εδώ)

01.Υπεύθυνη δήλωση οικογενειακής κατάστασης

02.ΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΗ Δ.ΝΣΗ

03.Υπεύθυνη δήλωση για ιατρική βεβαίωση ΕΣΠΑ

04.Υπεύθυνη δήλωση περί μη ποινικής δίωξης κτλ.

05.Υπεύθυνη δήλωση για σύνταξη ΕΣΠΑ

06.Υπεύθυνη δήλωση για δικαιολογητικά ΕΣΠΑ

07.Αίτηση αναγνώρισης προϋπηρεσίας ΕΣΠΑ

08.ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΝΕΟ

09.ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ (ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ)

10.ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΣΠΑ

11.Αίτηση αναγνώρισης μεταπτυχιακού ΕΣΠΑ

12.Αίτηση βελτίωσης θέσης ΕΣΠΑ

13.Αίτηση μειωμένου ωραρίου ΕΣΠΑ


2. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019-2020


               3. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ


4. ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΑ – ΑΠΟΥΣΙΟΛΟΓΙΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ 

ΕΚΟ-ΑΠΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ-2019-2020

ΕΝΙΣΧΥΣΗ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ-ΔΟΜΩΝ-ΑΠΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ-2019-2020

ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ-ΑΠΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ-2019-2020

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ-ΑΠΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ-2019-2020

ΝΕΟ ΑΠΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ ΕΝΙΑΙΟΣ 2019-2020

ΠΕΠ-ΑΠΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ-2019-2020-

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΠΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ 2019-2020

 


5. ΟΔΗΓΟΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ


6. ΕΝΤΥΠΑ ΕΣΠΑ

Γενική Αίτηση Αναπληρωτών ΕΣΠΑ

Γενική Αίτηση Αναπληρωτών ΠΔΕ

Αίτηση Για Μειωμένο Ωράριο Λόγω Ανήλικου Τέκνου_ΕΣΠΑ

Αίτηση Για Μειωμένο Ωράριο Λόγω Ανήλικου Τέκνου_ΠΔΕ

Αίτηση Αναγνώρισης Προϋπηρεσίας ΕΣΠΑ

Αίτηση Αναγνώρισης Προϋπηρεσίας ΠΔΕ

Αίτηση Βελτίωσης Θέσης ΕΣΠΑ 

Αίτηση Βελτίωσης Θέσης ΠΔΕ

Διαβιβαστικό Ενιαίου-Εξατομικευμένη-Εξειδικευμένη-Ανάπτυξη Υποστηρικτικών Δομών-Ενίσχυση Προσχολικής Εκπαίδευσης-ΈΚΟ Τάξεις Υποδοχής 

Διαβιβαστικό ΠΕΠ

Διαβιβαστικό Ένταξης Προσφυγοπαίδων

Έντυπο Απεργιών ΕΣΠΑ 

Έντυπο Απεργιών ΠΔΕ

Πράξη Ανάληψης Υπηρεσίας ΕΣΠΑ

Πράξη Ανάληψης Υπηρεσίας ΠΕΠ

Πράξη Ανάληψης Υπηρεσίας ΔΥΕΠ

Λογότυπο ΕΣΠΑ 2017

Λογότυπο ΕΣΠΑ_2018

Λογότυπο ΠΕΠ Εξειδικευμένη

Λογότυπο Ένταξης Προσφυγοπαίδων

Δήλωση Τοποθέτησης Αναπληρωτή ΕΣΠΑ

Δήλωση Τοποθέτησης Αναπληρωτή ΠΔΕ


7. ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

Πληροφορίες για Άδεια Άσκησης Ιδιωτικού Έργου

Αίτηση Άδειας Άσκησης Ιδιωτικού Έργου ΕΣΠΑ

Αίτηση-Άδειας Άσκησης Ιδιωτικού Έργου ΠΔΕ

Αίτηση Άδειας Άσκησης-Ιδιωτικού-Έργου ΠΕΠ

Αίτηση Άδειας Ιδιωτικού Έργου Ένταξης Προσφυγοπαίδων


8. ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ

Δικαιολογητικά Οδοιπορικών Εξόδων

Υπεύθυνη Δήλωση ΕΣΠΑ Μόνιμης Κατοικίας

Υπεύθυνη Δήλωση ΠΔΕ Μόνιμης Κατοικίας

Κατάσταση Πληρωμής Δαπάνης_ΕΣΠΑ

Κατάσταση Πληρωμής Δαπάνης_ΠΔΕ


9. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΣΠΑ

Πληροφορίες για Άδειες Αναπληρωτων

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ-ΑΠΟΦΑΣΗΣ-ΑΔΕΙΩΝ-ΔΥΕΠ-1-2019-νεο

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ-ΑΠΟΦΑΣΗΣ-ΑΔΕΙΩΝ-ΕΣΠΑ-2019-νεο (2)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ-ΑΠΟΦΑΣΗΣ-ΑΔΕΙΩΝ-ΠΕΠ-2019-νεο (1)


10. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΣΠΑ

Αίτηση Χορήγησης Κανονικής Άδειας ΕΣΠΑ 

Αίτηση Χορήγησης Κανονικής Άδειας ΠΕΠ

Αίτηση Χορήγησης Κανονικής Άδειας_ΔΥΕΠ


Αίτηση Χορήγησης Αναρρωτικής Άδειας ΕΣΠΑ 

Αίτηση Χορήγησης Αναρρωτικής Άδειας ΔΥΕΠ 


Αίτηση χορήγησης άδειας κύησης ΕΣΠΑ 

Αίτηση για χορήγηση άδειας λοχείας/ επιδόματος τέκνου/ μειωμένων εισφορών στο ΙΚΑ_ ΕΣΠΑ 

Αίτηση για χορήγηση άδειας ανατροφής τέκνου (ν.4599/2019)_ΕΣΠΑ


Χορήγηση άδειας εξετάσεων-ορκωμοσίας ΕΣΠΑ 


Αίτηση για χορήγηση άδειας ανατροφής άνευ αποδοχών-4μηνη_ ΕΣΠΑ 


Χορήγηση άδειας παρακολούθησης σχολικής επίδοσης τέκνου ΕΣΠΑ


Χορήγηση άδειας για επιστημονικούς-επιμορφωτικούς λόγους_ΕΣΠΑ 


Χορήγηση ειδικής άδειας (γάμου)_ΕΣΠΑ  

Χορήγηση ειδικής άδειας (γέννησης τέκνου)_ΕΣΠΑ  

Χορήγηση ειδικής άδειας (αιμοδοσίας)_ΕΣΠΑ  

Χορήγηση ειδικής άδειας (δικαστηρίου)_ΕΣΠΑ  

Χορήγηση ειδικής άδειας (εκλογικής)_ΕΣΠΑ 

Χορήγηση ειδικής άδειας (νοσήματος)_ΕΣΠΑ 

Χορήγηση ειδικής άδειας (θανάτου συγγενούς έως και Β΄βαθμού)_ΕΣΠΑ  


Χορήγηση συνδικαλιστικής άδειας_ΕΣΠΑ

 

 

11. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΣΠΑ

Ανάπτυξη υποστηρικτών δομών για την ένταξη και συμπερίληψη στην εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Ενιαίου Τύπου Δημοτικό Σχολείο

Ενίσχυση Προσχολικής Εκπαίδευσης

Ένταξη Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων

Ένταξη Προσφυγοπαίδων

Εξειδικευμένη Εκπαιδευτική Υποστήριξη για την Ένταξη Μαθητών με Αναπηρία ή

Εξειδικευμένη Εκπαιδευτική Υποστήριξη για την Ένταξη Μαθητών με Αναπηρία ΠΕΠ

Πρόγραμμα μέτρων Εξατομικευμένης Υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες


 

12. ΑΦΙΣΕΣ


 

contact_2
Πάγιες Ανακοινώσεις – Οδηγοί Αναφοράς
Αρχείο