ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  

Αναπληρωτές ΕΣΠΑ

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

         ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

        ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΑ

Διευκρινίσεις για ΝΕΑ ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΑ_7368213

 

         ΟΔΗΓΟΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

 

       ΕΝΤΥΠΑ ΕΣΠΑ         

         ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

       ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΔΕ ΜΟΝΙΜΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ_ΕΣΠΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ_ΠΔΕ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΣΠΑ ΜΟΝΙΜΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ

       ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΣΠΑ

     ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΣΠΑ

 

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΣΠΑ

Ανάπτυξη υποστηρικτών δομών για την ένταξη και συμπερίληψη στην εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Ενιαίου Τύπου Δημοτικό Σχολείο

Ενίσχυση Προσχολικής Εκπαίδευσης

Ένταξη Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων

Ένταξη Προσφυγοπαίδων

Εξειδικευμένη Εκπαιδευτική Υποστήριξη για την Ένταξη Μαθητών με Αναπηρία ή

Εξειδικευμένη Εκπαιδευτική Υποστήριξη για την Ένταξη Μαθητών με Αναπηρία ΠΕΠ

Πρόγραμμα μέτρων Εξατομικευμένης Υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες

 

ΑΦΙΣΕΣ


 Πληροφ. κ. Παπαποστόλου Μάλαμα, τηλ. 2510-291541

                                                                                                                                    κ.  Παπαμερή Ευδοξία, τηλ. 2510-291541

 

 

contact_2
Πάγιες Ανακοινώσεις – Οδηγοί Αναφοράς
Αρχείο