ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  

ΠΥΣΠΕ

Φ.11.2/2584 Πρόσκληση υποβολής δήλωσης προτίμησης για βελτίωση θέσης ή οριστική τοποθέτηση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ_signed

ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ-2020-ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΟΡΙΣΤΙΚΗ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ-2020-ΝΕΟΜΕΤΑΤΙΘΕΜΕΝΟΙ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΩΝ ΝΕΟΜΕΤΑΤΙΘΕΜΕΝΩΝ_2019-20

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ

 

Φ.11.2/2452 Ονομαστικός χαρακτηρισμός οργανικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών και πρόσκληση υποβολής δήλωσης προτίμησης

Πράξη 8η/06-05-2020

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ_signed

ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ

Αμοιβαίες μεταθέσεις από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ για το σχολικό έτος 2019-20

Σας κοινοποιούμε το έντυπο για υποβολή αμοιβαίας μετάθεσης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ για το σχολικό έτος 2019-20.

Για τις αμοιβαίες μεταθέσεις ισχύουν τα αναφερόμενα στο Μέρος 3ο, Κεφ. Β της υπ΄ αρ.  176287/Ε2/12-11-2019 (ΑΔΑ: ΩΝΞ446ΜΤΛΗ-9ΜΡ) εγκυκλίου μεταθέσεων για το έτος 2019-20.

Για φέτος το χρονικό διάστημα ορίζεται από 15/04/29 έως 29/04/20.

Αίτηση για Αμοιβαία μετάθεση εκπαιδευτικών Π.Ε. 2019-20

contact_2
Πάγιες Ανακοινώσεις
Αρχείο