ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  

Διοικητικά Θέματα

 

1 . Επιχειρησιακός στόχος κάθε Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης είναι η εποπτεία και η εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων αρμοδιότητάς της και των υποστηρικτικών αποκεντρωμένων δομών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Υπουργείου.
2 . Οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης συγκροτούνται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες:
α) Τμήμα Α΄ Διοικητικού, β) Τμήμα Β΄ Οικονομικού, γ) Τμήμα Γ΄ Προσωπικού, δ) Τμήμα Δ΄ Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών, ε) Τμήμα Ε΄ Εκπαιδευτικών Θεμάτων.

 

Το Τµήµα Α΄ ∆ιοικητικού είναι αρµόδιο για:

 

α) την τήρηση του πρωτοκόλλου και του αρχείου και τη διαχείριση και διεκπεραίωση της αλληλογραφίας της Διεύθυνσης,
β) τη διοικητική υποστήριξη διαγωνισμών,
γ) τη διαχείριση όλων των θεμάτων αρμοδιότητας της Διεύθυνσης που σχετίζονται με υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων, εκπαιδευτικές επισκέψεις, ανταλλαγές και εκδρομές μαθητών,
δ) τον έλεγχο της ισοτιμίας τίτλων αλλοδαπής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης,
ε) τη διεκπεραίωση κάθε είδους διοικητικών διαδικασιών,
στ) τη διαχείριση των ψηφιακών υπογραφών,
ζ) την παραλαβή και διανομή διδακτικών βιβλίων, εποπτικών και οπτικοακουστικών μέσων και βοηθημάτων,
η) την παρακολούθηση της προς δημοσίευση ύλης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,
ι) τις σχολικές μεταβολές (ίδρυση, κατάργηση, συγχώνευση, προαγωγή, υποβιβασμός, μεταστέγαση, μετονομασία),
ια) την εποπτεία των ιδιωτικών σχολείων,
ιβ) την τήρηση των αρχείων σχολικών μονάδων που καταργήθηκαν,
ιγ) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.

 

Προϊσταμένη Τμήματος Α’ Διοικητικού : ΚΑΤΣΑΒΑΡΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ  τηλ. 2513503513

 

Γρ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΑ
521 Κατσαβάρου Ελευθερία  Ιδρύσεις, Προαγωγές, Καταργήσεις, Υποβιβασμοί, Συγχωνεύσεις, Μετονομασία Σχολικών Μονάδων, Ωρολόγια Προγράμματα, Ιδιωτική Εκπαίδευση, Πρωτόκολλο-Ηλεκτρονική Αλληλογραφία, Χαρακτηρισμός-Αρχειοθέτηση Εγγράφων, Σφραγίδα της Χάγης, Αντιστοιχίες-Ισοτιμίες Τίτλων Σπουδών 2513503513

Τζαβολάκης Δημήτριος

Ανθουλάκη Ευαγγελια

Πρωτόκολλο-Ηλεκτρονική Αλληλογραφία, Χαρακτηρισμός-Αρχειοθέτηση Εγγράφων, Βιβλίο Πράξεων Διευθυντή, Αναρτήσεις Ιστοσελίδας, Εξετάσεις Ενηλίκων, Σχολικά Βιβλία-Εγχειρίδια Σχολικών Μονάδων, Παραγγελίες και Διανομές Σχολικών Μονάδων, Ξενόγλωσσα Βιβλία, Στατιστικά ΕΛΣΤΑΤ, Μεταφορές Μαθητών 2513503513
Συλαίος Στέργιος Μεταφορές Μαθητών, Εκπαιδευτικές Επισκέψεις, Κτιριολογικά Θέματα, Θέματα Σχολικής Επιτροπής, Στατιστικά Στοιχεία, Προμήθεια Γραφικής Ύλης- Καταστάσεις Πληρωμής Υλικών, Επισκευών και Εξοπλισμού, ΠΣΕΑ, Χορήγηση Ακουστικών Βαρηκοΐας 2513503513
contact_2

Αρχείο