ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  

Διοικητικά Θέματα

 

Το Τµήµα Α΄ ∆ιοικητικού είναι αρµόδιο για:

 

α) την τήρηση του πρωτοκόλλου και του αρχείου και τη διαχείριση και διεκπεραίωση
της αλληλογραφίας της ∆ιεύθυνσης,
β) τη διοικητική υποστήριξη διαγωνισµών,
γ) τη διαχείριση όλων των θεµάτων αρµοδιότητας της ∆ιεύθυνσης που σχετίζονται µε
υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραµµάτων, εκπαιδευτικές επισκέψεις, ανταλλαγές και
εκδροµές µαθητών,
δ) τον έλεγχο της ισοτιµίας τίτλων αλλοδαπής πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης,
ε) τη διεκπεραίωση κάθε είδους διοικητικών διαδικασιών,
στ) τη διαχείριση των ψηφιακών υπογραφών,
ζ) την παραλαβή και διανοµή διδακτικών βιβλίων, εποπτικών και οπτικοακουστικών
µέσων και βοηθηµάτων,
η) την παρακολούθηση της προς δηµοσίευση ύλης στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως,
θ) τον καθορισµό της περιφέρειας εγγραφής των µαθητών στις σχολικές µονάδες
(χωροταξική κατανοµή),
ι) τις σχολικές µεταβολές (ίδρυση, κατάργηση, συγχώνευση, προαγωγή,
υποβιβασµός, µεταστέγαση, µετονοµασία),
ια) την εποπτεία των ιδιωτικών σχολείων,
ιβ) την τήρηση των αρχείων σχολικών µονάδων που καταργήθηκαν,
ιγ) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.

 

Προϊσταμένη Τμήματος Α’ Διοικητικού : ΚΑΤΣΑΒΑΡΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ  τηλ. 2513503521

 

Γρ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΑ
521 Κατσαβάρου Ελευθερία  Ιδρύσεις, Προαγωγές, Καταργήσεις, Υποβιβασμοί, Συγχωνεύσεις, Μετονομασία Σχολικών Μονάδων, Ωρολόγια Προγράμματα, Ιδιωτική Εκπαίδευση, Πρωτόκολλο-Ηλεκτρονική Αλληλογραφία, Χαρακτηρισμός-Αρχειοθέτηση Εγγράφων, Σφραγίδα της Χάγης, Αντιστοιχίες-Ισοτιμίες Τίτλων Σπουδών 2513503521

Τζαβολάκης Δημήτριος

Ανθουλάκη Ευαγγελια

Πρωτόκολλο-Ηλεκτρονική Αλληλογραφία, Χαρακτηρισμός-Αρχειοθέτηση Εγγράφων, Βιβλίο Πράξεων Διευθυντή, Αναρτήσεις Ιστοσελίδας, Εξετάσεις Ενηλίκων, Σχολικά Βιβλία-Εγχειρίδια Σχολικών Μονάδων, Παραγγελίες και Διανομές Σχολικών Μονάδων, Ξενόγλωσσα Βιβλία, Στατιστικά ΕΛΣΤΑΤ, Μεταφορές Μαθητών 2513503522
Συλαίος Στέργιος Μεταφορές Μαθητών, Εκπαιδευτικές Επισκέψεις, Κτιριολογικά Θέματα, Θέματα Σχολικής Επιτροπής, Στατιστικά Στοιχεία, Προμήθεια Γραφικής Ύλης- Καταστάσεις Πληρωμής Υλικών, Επισκευών και Εξοπλισμού, ΠΣΕΑ, Χορήγηση Ακουστικών Βαρηκοΐας 2513503520
contact_2

Αρχείο