ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  

Έντυπα

Παρακαλούμε αλλάξτε το λογότυπο των εγγράφων σε «Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων»
Η επικαιροποίηση των εντύπων θα γίνει σταδιακά από την Υπηρεσία μας.

Έντυπα Γενικής Χρήσης


Μισθοδοσία


Έντυπα αδειών 

.     Άδειες Διευθυντών – Προϊσταμένων Σχ. Μονάδων προς Δ/ντή Εκπαίδευσης
.     Άδειες Εκπαιδευτικών προς τη Σχολική Μονάδα  
.     Άδειες Εκπαιδευτικών προς το Δ/ντή Εκπαίδευσης  

Έντυπα εκπαιδευτικών


Έντυπα σχολικών μονάδων

     Γενικά

     Υπερωρίες – Οδοιπορικά – Εισοδηματική Ενίσχυση

.    Μετακινήσεις – Επισκέψεις

 


Ωφελούμενοι, προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα

contact_2
Πάγιες Ανακοινώσεις – Οδηγοί Αναφοράς
Αρχείο