ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  

Θέματα Πληροφορικής

 

Το Τµήµα ∆΄ Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών είναι αρµόδιο για:

 

α) τη λειτουργία των πληροφοριακών συστηµάτων του Υπουργείου και λοιπών
φορέων του δηµοσίου που χειρίζονται τα επιµέρους τµήµατα της οικείας ∆ιεύθυνσης,
β) την ανάπτυξη ψηφιακών εφαρµογών για την υποστήριξη του έργου της
∆ιεύθυνσης,
γ) τη δηµιουργία, οργάνωση και συντήρηση βάσεων δεδοµένων,
δ) την κατασκευή, συντήρηση, διαχείριση ιστοτόπου και την παροχή υπηρεσιών
επιπέδου 1 έως 4 µέσω αυτού,
ε) την παρακολούθηση, αναβάθµιση και τεχνική υποστήριξη των υπολογιστικών και
δικτυακών υποδοµών της ∆ιεύθυνσης Εκπαίδευσης,
στ) την ψηφιοποίηση και τον ανασχεδιασµό διαδικασιών,
ζ) την υλοποίηση του νοµοθετικού πλαισίου για την ανοικτή διάθεση και περαιτέρω
χρήση εγγράφων πληροφοριών και δεδοµένων του δηµόσιου τοµέα,
η) τη µέριµνα για την τήρηση των διαδικασιών ασφαλείας των δεδοµένων και των
δικτύων,
θ) την ενηµέρωση και διαχείριση µητρώου ψηφιακής υποδοµής,
ι) την υποστήριξη της συλλογής και επεξεργασίας στατιστικών στοιχείων,
ια) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.

 

Προϊσταμένη Τμήματος Δ’ Πληροφορικής και νέων Τεχνολογιών : ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ τηλ.  2513503560

 

Γρ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΑ
560  Σαμαράς Σταύρος            Σύνολο αρμοδιοτήτων του τμήματος Δ΄ Πληροφορικής                     2513503559
contact_2

Αρχείο