ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  

Θέματα Προσωπικού

 

Το Τµήµα Γ΄ Προσωπικού είναι αρµόδιο για:

 

α) θέματα υπηρεσιακής κατάστασης και υπηρεσιακών μεταβολών των εκπαιδευτικών και των διοικητικών υπαλλήλων αρμοδιότητας της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις αρμοδιότητες που προκύπτουν από την κείμενη νομοθεσία,
β) τη διοικητική υποστήριξη της λειτουργίας του υπηρεσιακού συμβουλίου που λειτουργεί στη Διεύθυνση,
γ) τη διοικητική υποστήριξη των διαδικασιών επιλογής στελεχών της εκπαίδευσης,
δ) την υποστήριξη των διαδικασιών εκλογής των αιρετών εκπροσώπων στα υπηρεσιακά συμβούλια,
ε) την τήρηση των ατομικών υπηρεσιακών φακέλων του εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού της Διεύθυνσης,
στ) τις διαδικασίες λύσης της υπαλληλικής σχέσης του εκπαιδευτικού προσωπικού και τη διεκπεραίωση των διαδικασιών και την σύνταξη των φακέλων με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη συνταξιοδότηση υπαλλήλων,
ζ) 
η) την έκδοση των διοικητικών πράξεων για τη χορήγηση αδειών στο πάσης φύσεως προσωπικό της Διεύθυνσης,
θ) τη διεκπεραίωση των διαδικασιών παραπομπής υπαλλήλων σε υγειονομικές επιτροπές,
ι) τη μέριμνα για την εφαρμογή του ωραρίου του προσωπικού,
ια) τις διαδικασίες πρόσληψης και διαχείρισης πάσης φύσεως προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,
ιβ) τη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη της διαδικασίας αξιολόγησης,
ιγ) την επαλήθευση γνησιότητας τίτλων σπουδών και στοιχείων Π.Μ.,
ιδ) την παροχή διοικητικής υποστήριξης στο Τμήμα Εκπαιδευτικών Θεμάτων,
ιε) την παροχή γραμματειακής υποστήριξης στους Σχολικούς Συμβούλους που έχουν την έδρα τους στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης,
ιστ) την κατανομή του προσωπικού και την εν γένει στελέχωση των επιμέρους τμημάτων της Διεύθυνσης,
ιζ) την εφαρμογή του πειθαρχικού δικαίου στο πάσης φύσεως προσωπικό αρμοδιότητας της Διεύθυνσης,
ιθ) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.

 

Προϊσταμένη Τμήματος Γ’ Προσωπικού : ΚΑΤΣΙΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ τηλ.  2513503538

 

Γρ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΑ
538 Κατσίκα Αναστασία

Διοικητική υποστήριξη των διαδικασιών επιλογής και αναπλήρωσης στελεχών της εκπαίδευσης, τη διεκπεραίωση των διαδικασιών παραπομπής υπαλλήλων σε υγειονομικές επιτροπές για απαλλαγή από υπηρεσία λόγω πνευματικής ή σωματικής ανικανότητας, τη μέριμνα για την εφαρμογή του ωραρίου του προσωπικού, τη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη της διαδικασίας αξιολόγησης, την κατανομή του προσωπικού και την εν γένει στελέχωση των επιμέρους τμημάτων της Διεύθυνσης, την εφαρμογή του πειθαρχικού δικαίου στο πάσης φύσεως προσωπικό αρμοδιότητας της Διεύθυνσης, Αποστολή ζητούμενων στοιχείων πάσης φύσεως σε ΥΠΑΙΘ και Περιφέρεια, Συντάξεις, ΔΑΥΚ, Κοινωφελής εργασία(τήρηση αρχείου), Τήρηση εμπιστευτικού Πρωτοκόλλου, Τοποθετήσεις, Επιπρόσθετα καθήκοντα που απορρέουν από αρμοδιότητες που περιγράφονται σε ειδικότερη κείμενη νομοθεσία ή σε ειδικότερες σχετικές κανονιστικές διατάξεις, διατηρούνται σε ισχύ.

2513503538
541 Λεβεντόπουλος Παντελής

Πάσης φύσεως Μεταθέσεις, Μετατάξεις, Αποσπάσεις, Αποσπάσεις εξωτερικού, Τοποθετήσεις, Καταχώρηση δεδομένων στο σύστημα e-datacenter(υπηρετήσεις, μεταβολές, πτυχία, άδειες, κ.τ.λ.), Έκδοση ανακοινώσεων για μετάθεση, διάθεση, απόσπαση, ανάκληση και τροποποίηση τοποθετήσεων εκπαιδευτικών, Φύλλο Μητρώου Ποιότητας εκπαιδευτικού

2513503542
541 Ιωαννίδου Μαρίνα Γραμματέας Π.Υ.Σ.Π.Ε 2513503540
541 Σιμιτσή Ελένη

Παραλαβή, έλεγχος και αποστολή δικαιολογητικών στο ΥΠΑΙΘ για διορισμό εκπαιδευτικού προσωπικού( μονίμων και αναπληρωτών), Βεβαιώσεις πάσης φύσεως, Πιστοποιητικά Υπηρεσιακών μεταβολών, Καταγραφή απεργιών, Καταχώρηση υπηρεσιακών μεταβολών εκπαιδευτικών(τοποθετήσεις, διαθέσεις, αποσπάσεις, κλπ)στο Μyschool σύμφωνα με τις διοικητικές πράξεις που εκδίδονται, Διαχείριση της εφαρμογής Myschool (έλεγχος ενημέρωσης, επιβεβαίωση, παραγωγή αναφορών, παροχή κάθε είδους βοήθειας, τεχνική και λοιπή υποστήριξη σε όλους τους εμπλεκόμενους), Μείωση ωραρίου, Καταχώρηση στο ΔΑΥΚ

2513503541
541 Τσιρικτσίδου Ελένη

Παραλαβή, έλεγχος και αποστολή δικαιολογητικών στο ΥΠΑΙΘ για διορισμό εκπαιδευτικού προσωπικού( μονίμων και αναπληρωτών), Κινητικότητα, Έλεγχος γνησιότητας- νομιμότητας τίτλων σπουδών και δικαιολογητικών, Βεβαιώσεις πάσης φύσεως διοικητικών και εκπαιδευτικώνΠιστοποιητικά Υπηρεσιακών μεταβολών, Έκδοση ανακοινώσεων για μετάθεση, διάθεση, απόσπαση, ανάκληση και τροποποίηση τοποθετήσεων εκπαιδευτικών, Αναγνωρίσεις προϋπηρεσιών μονίμων και αναπληρωτών, Μονιμοποιήσεις Εκπαιδευτικών/Διοικητικών υπαλλήλων, Προαγωγές Εκπαιδευτικών/Διοικητικών υπαλλήλων, Πάσης φύσεως αποσπάσεις (επικουρικά), Φύλλο Μητρώου Ποιότητας εκπαιδευτικού, Διαχείριση της εφαρμογής Myschool

2513503540
539 Κενανίδης Ιωάννης

 Συντάξεις, ΔΑΥΚ, Διαβίβαση, δικαιολογητικών κανονισμού συντάξεων, Διαπιστωτικές Πράξεις λύσης υπαλληλικής σχέσης για οποιδήποτε λόγο διοικητικών /εκπαιδευτικών και αποστολή Περιλήψεων στο Ε.Τ., Ηλεκτρονική αναζήτηση αντιγράφων Ποινικού Μητρώου πάσης φύσεως προσωπικού, Ενημέρωση των ατομικών υπηρεσιακών φακέλων των εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων, Παραλαβή, έλεγχος και αποστολή δικαιολογητικών στο ΥΠΑΙΘ για διορισμό εκπαιδευτικού προσωπικού( μονίμων και αναπληρωτών), Τήρηση ατομικών φακέλων πάσης φύσεως προσωπικό, Απογραφή, Ηλεκτρονική αναζήτηση αντιγράφων Ποινικού Μητρώου πάσης φύσεως προσωπικού, Αρχειοθέτηση απαντητικών ελέγχου γνησιότητας

2513503505
539

Φακίδου Μαρία

Παραλαβή, έλεγχος και αποστολή δικαιολογητικών στο ΥΠΑΙΘ για διορισμό εκπαιδευτικού προσωπικού( μονίμων και αναπληρωτών), Καταχώρηση υπηρεσιακών μεταβολών εκπαιδευτικών(τοποθετήσεις, διαθέσεις, αποσπάσεις, κλπ)στο Μyschool σύμφωνα με τις διοικητικές πράξεις που εκδίδονται, Άδειες αρμοδιότητας Δ/νσης (μονίμων, αναπληρωτών και διοικητικών) επικουρικά, Αυτεπάγγελτη αναζήτηση γνησιότητας πιστοποιητικών, Επανέκδοση πιστοποιητικών Α&Β Επιπέδου ΤΠΕ

2513503505
539

Αποστολίδης Σωκράτης

 Ενημέρωση των ατομικών υπηρεσιακών φακέλων των εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων, Τήρηση ατομικών φακέλων πάσης φύσεως προσωπικό, Διαβίβαση δικαιολογητικών κανονισμού συντάξεων, Απογραφή, Ηλεκτρονική αναζήτηση αντιγράφων Ποινικού Μητρώου πάσης φύσεως προσωπικού, Αρχειοθέτηση απαντητικών ελέγχου γνησιότητας

2513503505

538

Φασουλάς Ευάγγελος

Πιστοποιητικά Υπηρεσιακών μεταβολών (Επικουρικά), Άδειες αρμοδιότητας Δ/νσης (μονίμων, αναπληρωτών και διοικητικών), τη διεκπεραίωση των διαδικασιών παραπομπής υπαλλήλων σε υγειονομικές επιτροπές, την έκδοση των διοικητικών πράξεων για τη χορήγηση αδειών στο πάσης φύσεως προσωπικό της Διεύθυνσης

 2513503538

538

Στεφάνου Νικόλαος

Πιστοποιητικά Υπηρεσιακών μεταβολών (Επικουρικά), Άδειες αρμοδιότητας Δ/νσης (μονίμων, αναπληρωτών και διοικητικών), τη διεκπεραίωση των διαδικασιών παραπομπής υπαλλήλων σε υγειονομικές επιτροπές, την έκδοση των διοικητικών πράξεων για τη χορήγηση αδειών στο πάσης φύσεως προσωπικό της Διεύθυνσης

2513503538
contact_2

Αρχείο