ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  

Θέματα Προσωπικού

 

Το Τµήµα Γ΄ Προσωπικού είναι αρµόδιο για:

 

α) θέµατα υπηρεσιακής κατάστασης και υπηρεσιακών µεταβολών των εκπαιδευτικών
και των διοικητικών υπαλλήλων αρµοδιότητας της οικείας ∆ιεύθυνσης Εκπαίδευσης,
σύµφωνα µε τις αρµοδιότητες που προκύπτουν από την κείµενη νοµοθεσία,
β) τη διοικητική υποστήριξη της λειτουργίας του υπηρεσιακού συµβουλίου που
λειτουργεί στη ∆ιεύθυνση,
γ) τη διοικητική υποστήριξη των διαδικασιών επιλογής στελεχών της εκπαίδευσης,
δ) την υποστήριξη των διαδικασιών εκλογής των αιρετών εκπροσώπων στα
υπηρεσιακά συµβούλια,
ε) την τήρηση των ατοµικών υπηρεσιακών φακέλων του εκπαιδευτικού και
διοικητικού προσωπικού της ∆ιεύθυνσης,
στ) τις διαδικασίες λύσης της υπαλληλικής σχέσης του εκπαιδευτικού προσωπικού
και τη διεκπεραίωση των διαδικασιών και την σύνταξη των φακέλων µε τα
απαιτούµενα δικαιολογητικά για τη συνταξιοδότηση υπαλλήλων,
ζ) την καταγραφή των κενών και πλεονασµάτων εκπαιδευτικού προσωπικού στις
σχολικές µονάδες αρµοδιότητας της ∆ιεύθυνσης,
η) την έκδοση των διοικητικών πράξεων για τη χορήγηση αδειών στο πάσης φύσεως
προσωπικό της ∆ιεύθυνσης,
θ) τη διεκπεραίωση των διαδικασιών παραποµπής υπαλλήλων σε υγειονοµικές
επιτροπές,
ι) τη µέριµνα για την εφαρµογή του ωραρίου του προσωπικού,
ια) τις διαδικασίες πρόσληψης και διαχείρισης πάσης φύσεως προσωπικού ιδιωτικού
δικαίου ορισµένου χρόνου,
ιβ) τη διοικητική και γραµµατειακή υποστήριξη της διαδικασίας αξιολόγησης,
ιγ) την επαλήθευση γνησιότητας τίτλων σπουδών και στοιχείων Π.Μ.,
ιδ) την παροχή διοικητικής υποστήριξης στο Τµήµα Εκπαιδευτικών Θεµάτων,
ιε) την παροχή γραµµατειακής υποστήριξης στους Σχολικούς Συµβούλους που έχουν
την έδρα τους στη ∆ιεύθυνση Εκπαίδευσης,
ιστ) την κατανοµή του προσωπικού και την εν γένει στελέχωση των επιµέρους
τµηµάτων της ∆ιεύθυνσης, ιζ) την εφαρµογή του πειθαρχικού δικαίου στο πάσης φύσεως προσωπικό
αρµοδιότητας της ∆ιεύθυνσης,
ιθ) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.

 

Προϊσταμένη Τμήματος Γ’ Προσωπικού : ΚΑΤΣΙΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ τηλ.  2513503538

 

Γρ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΑ
538 Κατσίκα Αναστασία

Διοικητική υποστήριξη των διαδικασιών επιλογής και αναπλήρωσης στελεχών της εκπαίδευσης, τη διεκπεραίωση των διαδικασιών παραπομπής υπαλλήλων σε υγειονομικές επιτροπές για απαλλαγή από υπηρεσία λόγω πνευματικής ή σωματικής ανικανότητας, τη μέριμνα για την εφαρμογή του ωραρίου του προσωπικού, τη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη της διαδικασίας αξιολόγησης, την κατανομή του προσωπικού και την εν γένει στελέχωση των επιμέρους τμημάτων της Διεύθυνσης, την εφαρμογή του πειθαρχικού δικαίου στο πάσης φύσεως προσωπικό αρμοδιότητας της Διεύθυνσης, Αποστολή ζητούμενων στοιχείων πάσης φύσεως σε ΥΠΑΙΘ και Περιφέρεια, Συντάξεις, ΔΑΥΚ, Κοινωφελής εργασία(τήρηση αρχείου), Τήρηση εμπιστευτικού Πρωτοκόλλου, Τοποθετήσεις, Επιπρόσθετα καθήκοντα που απορρέουν από αρμοδιότητες που περιγράφονται σε ειδικότερη κείμενη νομοθεσία ή σε ειδικότερες σχετικές κανονιστικές διατάξεις, διατηρούνται σε ισχύ.

2513503538
541 Λεβεντόπουλος Παντελής

Πάσης φύσεως Μεταθέσεις, Μετατάξεις, Αποσπάσεις, Αποσπάσεις εξωτερικού, Τοποθετήσεις, Καταχώρηση δεδομένων στο σύστημα e-datacenter(υπηρετήσεις, μεταβολές, πτυχία, άδειες, κ.τ.λ.), Έκδοση ανακοινώσεων για μετάθεση, διάθεση, απόσπαση, ανάκληση και τροποποίηση τοποθετήσεων εκπαιδευτικών, Φύλλο Μητρώου Ποιότητας εκπαιδευτικού

2513503542
541 Ιωαννίδου Μαρίνα Γραμματέας Π.Υ.Σ.Π.Ε 2513503540
541 Σιμιτσή Ελένη

Παραλαβή, έλεγχος και αποστολή δικαιολογητικών στο ΥΠΑΙΘ για διορισμό εκπαιδευτικού προσωπικού( μονίμων και αναπληρωτών), Βεβαιώσεις πάσης φύσεως, Πιστοποιητικά Υπηρεσιακών μεταβολών, Καταγραφή απεργιών, Καταχώρηση υπηρεσιακών μεταβολών εκπαιδευτικών(τοποθετήσεις, διαθέσεις, αποσπάσεις, κλπ)στο Μyschool σύμφωνα με τις διοικητικές πράξεις που εκδίδονται, Διαχείριση της εφαρμογής Myschool (έλεγχος ενημέρωσης, επιβεβαίωση, παραγωγή αναφορών, παροχή κάθε είδους βοήθειας, τεχνική και λοιπή υποστήριξη σε όλους τους εμπλεκόμενους), Μείωση ωραρίου, Καταχώρηση στο ΔΑΥΚ

2513503541
541 Τσιρικτσίδου Ελένη

Παραλαβή, έλεγχος και αποστολή δικαιολογητικών στο ΥΠΑΙΘ για διορισμό εκπαιδευτικού προσωπικού( μονίμων και αναπληρωτών), Κινητικότητα, Έλεγχος γνησιότητας- νομιμότητας τίτλων σπουδών και δικαιολογητικών, Βεβαιώσεις πάσης φύσεως διοικητικών και εκπαιδευτικώνΠιστοποιητικά Υπηρεσιακών μεταβολών, Έκδοση ανακοινώσεων για μετάθεση, διάθεση, απόσπαση, ανάκληση και τροποποίηση τοποθετήσεων εκπαιδευτικών, Αναγνωρίσεις προϋπηρεσιών μονίμων και αναπληρωτών, Μονιμοποιήσεις Εκπαιδευτικών/Διοικητικών υπαλλήλων, Προαγωγές Εκπαιδευτικών/Διοικητικών υπαλλήλων, Πάσης φύσεως αποσπάσεις (επικουρικά), Φύλλο Μητρώου Ποιότητας εκπαιδευτικού, Διαχείριση της εφαρμογής Myschool

2513503540
539 Κενανίδης Ιωάννης

Τήρηση εμπιστευτικού Πρωτοκόλλου, Συντάξεις, ΔΑΥΚ, Διαβίβαση, δικαιολογητικών κανονισμού συντάξεων, Διαπιστωτικές Πράξεις λύσης υπαλληλικής σχέσης για οποιδήποτε λόγο διοικητικών /εκπαιδευτικών και αποστολή Περιλήψεων στο Ε.Τ., Ηλεκτρονική αναζήτηση αντιγράφων Ποινικού Μητρώου πάσης φύσεως προσωπικού, Ενημέρωση των ατομικών υπηρεσιακών φακέλων των εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων, Παραλαβή, έλεγχος και αποστολή δικαιολογητικών στο ΥΠΑΙΘ για διορισμό εκπαιδευτικού προσωπικού( μονίμων και αναπληρωτών), Τήρηση ατομικών φακέλων πάσης φύσεως προσωπικό, Απογραφή, Ηλεκτρονική αναζήτηση αντιγράφων Ποινικού Μητρώου πάσης φύσεως προσωπικού, Αρχειοθέτηση απαντητικών ελέγχου γνησιότητας

2513503505
539

Φακίδου Μαρία

Παραλαβή, έλεγχος και αποστολή δικαιολογητικών στο ΥΠΑΙΘ για διορισμό εκπαιδευτικού προσωπικού( μονίμων και αναπληρωτών), Καταχώρηση υπηρεσιακών μεταβολών εκπαιδευτικών(τοποθετήσεις, διαθέσεις, αποσπάσεις, κλπ)στο Μyschool σύμφωνα με τις διοικητικές πράξεις που εκδίδονται, Άδειες αρμοδιότητας Δ/νσης (μονίμων, αναπληρωτών και διοικητικών) επικουρικά, Αυτεπάγγελτη αναζήτηση γνησιότητας πιστοποιητικών, Επανέκδοση πιστοποιητικών Α&Β Επιπέδου ΤΠΕ

2513503505
539

Αποστολίδης Σωκράτης

Τήρηση εμπιστευτικού Πρωτοκόλλου (επικουρικά), Ενημέρωση των ατομικών υπηρεσιακών φακέλων των εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων, Τήρηση ατομικών φακέλων πάσης φύσεως προσωπικό, Διαβίβαση δικαιολογητικών κανονισμού συντάξεων, Απογραφή, Ηλεκτρονική αναζήτηση αντιγράφων Ποινικού Μητρώου πάσης φύσεως προσωπικού, Αρχειοθέτηση απαντητικών ελέγχου γνησιότητας

2513503505

532

Φασουλάς Ευάγγελος

Πιστοποιητικά Υπηρεσιακών μεταβολών (Επικουρικά), Άδειες αρμοδιότητας Δ/νσης (μονίμων, αναπληρωτών και διοικητικών), τη διεκπεραίωση των διαδικασιών παραπομπής υπαλλήλων σε υγειονομικές επιτροπές, την έκδοση των διοικητικών πράξεων για τη χορήγηση αδειών στο πάσης φύσεως προσωπικό της Διεύθυνσης

 2513503532

532

Στεφάνου Νικόλαος

Πιστοποιητικά Υπηρεσιακών μεταβολών (Επικουρικά), Άδειες αρμοδιότητας Δ/νσης (μονίμων, αναπληρωτών και διοικητικών), τη διεκπεραίωση των διαδικασιών παραπομπής υπαλλήλων σε υγειονομικές επιτροπές, την έκδοση των διοικητικών πράξεων για τη χορήγηση αδειών στο πάσης φύσεως προσωπικό της Διεύθυνσης

2513503532
contact_2

Αρχείο