ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  

Εκπαιδευτικά Θέματα

 

Το Τµήµα Ε΄ Εκπαιδευτικών Θεµάτων είναι αρµόδιο για:

 

α) θέµατα εγγραφών, µετεγγραφών, φοίτησης και αξιολόγησης µαθητών,
β) την εφαρµογή των αναλυτικών προγραµµάτων και µεθόδων διδασκαλίας,
γ) θέµατα λειτουργίας ολοήµερων σχολείων,
δ) τη διαίρεση τάξεων σε τµήµατα,
ε) θέµατα ειδικής αγωγής,
στ) την έγκριση κατ’ οίκο διδασκαλίας,
ζ) την εφαρµογή προγραµµάτων Ενισχυτικής ∆ιδασκαλίας και τη λειτουργία Τάξεων
Υποδοχής,
η) θέµατα υγιεινής και ασφάλειας στις σχολικές µονάδες,
θ) θέµατα λειτουργίας των µαθητικών κοινοτήτων,
ι) τη διεξαγωγή µαθητικών διαγωνισµών,
ια) την εποπτεία προγραµµάτων επαγγελµατικού προσανατολισµού, σχολικών
δραστηριοτήτων και καινοτόµων δράσεων,
ιβ) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.

 

τηλ. επικοινωνίας 2513503572

τηλ. επικοινωνίας 2513503513

 

Υπεύθυνος Σχολικών Δραστηριοτήτων: Παπάζογλου Παναγιώτης, τηλ.  2513503559

Υπεύθυνος Φ.Α.ΣΧ.Α: Λογοθέτης Κωνσταντίνος, τηλ 2513503513

contact_2

Αρχείο