ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  

Εκπαιδευτικά Θέματα

 

Το Τµήµα Ε΄ Εκπαιδευτικών Θεµάτων είναι αρµόδιο για:

 

α) θέματα εγγραφών, μετεγγραφών, φοίτησης και αξιολόγησης μαθητών,
β) την εφαρμογή των αναλυτικών προγραμμάτων και μεθόδων διδασκαλίας,
γ) θέματα λειτουργίας ολοήμερων σχολείων,
δ) τη διαίρεση τάξεων σε τμήματα,
ε) θέματα ειδικής αγωγής,
στ) την έγκριση κατ’ οίκο διδασκαλίας,
ζ) την εφαρμογή προγραμμάτων Ενισχυτικής Διδασκαλίας και τη λειτουργία Τάξεων Υποδοχής,
η) θέματα υγιεινής και ασφάλειας στις σχολικές μονάδες,
θ) θέματα λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων,
ι) τη διεξαγωγή μαθητικών διαγωνισμών,
ια) την εποπτεία προγραμμάτων επαγγελματικού προσανατολισμού, σχολικών δραστηριοτήτων και καινοτόμων δράσεων,
ιβ΄) την έγκριση των ωρολόγιων προγραμμάτων των σχολικών μονάδων αρμοδιότητας της Διεύθυνσης,
ιβ.α) τον καθορισμό της περιφέρειας εγγραφής των μαθητών στις σχολικές μονάδες (χωροταξική κατανομή),
ιβ.β) την καταγραφή των κενών και πλεονασμάτων εκπαιδευτικού προσωπικού στις σχολικές μονάδες αρμοδιότητας της Διεύθυνσης,
ιγ) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.

 

τηλ. επικοινωνίας 2513503521

τηλ. επικοινωνίας 2513503572

 

Υπεύθυνος Σχολικών Δραστηριοτήτων: Παπάζογλου Παναγιώτης, τηλ.  2513503559

Υπεύθυνος Φ.Α.ΣΧ.Α: Λογοθέτης Κωνσταντίνος, τηλ 2513503522

contact_2

Αρχείο