ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  

Φ.31.2/6280 Πρόσκληση για αποσπάσεις ή μετατάξεις ΕΕΠ στην Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημόσιων Συμβάσεων

Πρόσκληση για αποσπάσεις ή μετατάξεις ΕΕΠ στην Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημόσιων Συμβάσεων

EEΠ

contact_2
Πάγιες Ανακοινώσεις – Οδηγοί Αναφοράς
Αρχείο