ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  

Φ.31.2/6297 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετατάξεις ή και αποσπάσεις ΕΕΠ & Διοικητικού Προσωπικού στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετατάξεις ή και αποσπάσεις ΕΕΠ & Διοικητικού Προσωπικού στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

contact_2
Πάγιες Ανακοινώσεις – Οδηγοί Αναφοράς
Αρχείο