ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  

Φ.11.1/6430 Ανακοίνωση -Πρόσκληση για αποσπάσεις ή μετατάξεις υπαλλήλων σε θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στην Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων

5688-1-3-8-2017

contact_2
Πάγιες Ανακοινώσεις – Οδηγοί Αναφοράς
Αρχείο