ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  

Ανακοίνωση Οριστικών Πινάκων Μονάδων των Αιτούμενων Μετάθεση Από Περιοχή σε Περιοχή Εκπαιδευτικών της ΔΠΕ Καβάλας

ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ 2019-2020

 

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας, μετά την παρέλευση της περιόδου υποβολής ενστάσεων κατά των προσωρινών πινάκων, ανακοινώνει τους οριστικούς Πίνακες με τα στοιχεία-μονάδες των αιτούμενων μετάθεσης από Περιοχή σε Περιοχή εκπαιδευτικών (που διενεργήθηκαν σύμφωνα με την με αρ. 176287/Ε2/12-11-2019, ΑΔΑ: ΩΝΞ446ΜΤΛΗ-9ΜΡ εγκύκλιο μεταθέσεων του Υ.ΠΑΙ.Θ

contact_2

Πάγιες Ανακοινώσεις
Αρχείο