ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ Η ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ Η ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ

Σας ενημερώνουμε ότι ολοκληρώθηκαν οι Προσωρινοί  Πίνακες Μορίων των Αιτούμενων για Βελτίωση ή Οριστική Τοποθέτηση Εκπαιδευτικών της Δ/νσης Π.Ε. Καβάλας, 2019-2020.

Από 13-01-20 μέχρι και 16-01-20 θα υποβάλλονται ενστάσεις από τους εκπαιδευτικούς στα Γραφεία της Διεύθυνσης (521), ώστε σε περίπτωση δικαίωσης από το ΠΥΣΠΕ Καβάλας να γίνει διόρθωση των ηλεκτρονικών αιτήσεων.

Με το πέρας του συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος δε θα γίνει δεκτό κανένα αίτημα – ένσταση.

(τηλ. επικοινωνίας 2510291538)

 

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας, μετά την παρέλευση της περιόδου υποβολής ενστάσεων κατά των προσωρινών πινάκων, ανακοινώνει τους οριστικούς Πίνακες με τα στοιχεία-μόρια των αιτούμενων για Βελτίωση ή Οριστική Τοποθέτηση Εκπαιδευτικών της Δ/νσης Π.Ε. Καβάλας, 2019-2020 (που διενεργήθηκαν σύμφωνα με την με αρ. 176287/Ε2/12-11-2019, ΑΔΑ: ΩΝΞ446ΜΤΛΗ-9ΜΡ εγκύκλιο μεταθέσεων του Υ.ΠΑΙ.Θ).

contact_2

ΘΕΜΑΤΑ COVID-19
Πάγιες Ανακοινώσεις
Αρχείο