ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  

Αμοιβαίες μεταθέσεις από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ για το σχολικό έτος 2019-20

Σας κοινοποιούμε το έντυπο για υποβολή αμοιβαίας μετάθεσης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ για το σχολικό έτος 2019-20.

Για τις αμοιβαίες μεταθέσεις ισχύουν τα αναφερόμενα στο Μέρος 3ο, Κεφ. Β της υπ΄ αρ.  176287/Ε2/12-11-2019 (ΑΔΑ: ΩΝΞ446ΜΤΛΗ-9ΜΡ) εγκυκλίου μεταθέσεων για το έτος 2019-20.

Για φέτος το χρονικό διάστημα ορίζεται από 15/04/29 έως 29/04/20.

Αίτηση για Αμοιβαία μετάθεση εκπαιδευτικών Π.Ε. 2019-20

contact_2

Πάγιες Ανακοινώσεις
Αρχείο