ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  

Υπεύθυνες Δηλώσεις -Οικογενειακή παροχή

Σας κοινοποιούμε συνημμένα το αριθ. Φ.14.1/5824/17-10-2012 έγγραφό μας με τα συνημμένα σ’ αυτό έντυπα (3) που αφορά στην υποβολή από τους μισθοδοτούμενους από τη Δ/νση Πρωτ/θμιας Εκπ/σης Καβάλας υπαλλήλους “ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ”, για τον υπολογισμό της γονικής παροχής και παρακαλούμε για την κοινοποίησή τους στους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στις σχολικές μονάδες της Δ/νσης Πρωτ/θμιας Εκπ/σης Καβάλας.

2012_11_19_Οικ.Παροχή

contact_2

Αρχείο