ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  

Φ.11.3/6157 Υποβολή δήλωσης προτίμησης σχολικών μονάδων υποψηφίων Διευθυντών

Αποκλειστική προθεσμία υποβολής δήλωσης προτιμήσεων είναι η 25η Ιουλίου 2017, ημέρα Τρίτη και μέχρι ώρα 16:00.

ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΤΕΛΙΚΟΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ

contact_2
Πάγιες Ανακοινώσεις – Οδηγοί Αναφοράς
Αρχείο