ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  

Φ 11.2/1672 Έντυπο αμοιβαίων μεταθέσεων

Σε συνέχεια της αριθμ. 190077/Ε1/06-11-2017 εγκυκλίου μεταθέσεων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2017-2018 σας αποστέλλουμε προς διευκόλυνσή σας το έντυπο για την υποβολή αιτήσεων αμοιβαίων μεταθέσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι για αμοιβαία μετάθεση υποβάλλουν τις σχετικές αιτήσεις στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης, μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ανακοίνωση των μεταθέσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Π.Δ. 50/96 (Φ.Ε.Κ. 45Α’), όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 100/97 (ΦΕΚ 94Α’).

Αίτηση για Αμοιβαία μετάθεση εκπαιδευτικών Π.Ε. 2017-18

contact_2

ΘΕΜΑΤΑ COVID-19
Πάγιες Ανακοινώσεις
Αρχείο