ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  

Φ.31/3884 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση προσωπικού στην αρχή διασφάλισης και πιστοποίησης της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π)

726ΑΙ5Ζ-ΙΩΚ

contact_2
Πάγιες Ανακοινώσεις – Οδηγοί Αναφοράς
Αρχείο