ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  

Οριστικοί Πίνακες Μονάδων των Αιτούμενων Εκπαιδευτικών για Βελτίωση ή Οριστική Τοποθέτηση της ΔΠΕ Καβάλας

ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ Η ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας, μετά την παρέλευση της περιόδου υποβολής ενστάσεων κατά των προσωρινών πινάκων, ανακοινώνει τους οριστικούς Πίνακες με τα στοιχεία-μόρια των αιτούμενων για βελτίωση ή οριστική τοποθέτηση  εκπαιδευτικών (που διενεργήθηκαν σύμφωνα με την με αρ. 176287/Ε2/12-11-2019, ΑΔΑ: ΩΝΞ446ΜΤΛΗ-9ΜΡ εγκύκλιο μεταθέσεων του Υ.ΠΑΙ.Θ).

contact_2

Αρχείο