ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  

Φ12α/49006/Δ4 Γνωστοποίηση Δημοσίευσης Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου σε ΦΕΚ

Σας γνωστοποιούμε ότι στο τεύχος Α΄ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως με αρ. φύλλου 84 και ημερομηνία δημοσίευσης 13 Απριλίου 2019 (ΦΕΚ 84/τ.Α΄/13-04-2019) δημοσιεύτηκε η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) με θέμα: «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις»….

ΕΞΕ – 49006 – 2020 – ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΣΕ ΦΕΚ

ΠΝΠ A 84

contact_2

Αρχείο