ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  

Φ.7Α/ΑΙ/49077/Δ1 Γνωστοποίηση δημοσίευσης Υπουργικής Απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης

Γνωστοποίηση ΦΕΚ 1509 τ. Β’/2020, με θέμα: «Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. Φ.7A/ΦΜ/212191/Δ1/4-12-2017 (ΦΕΚ 4358 Β’/13-12-2017) Υ.Α. με θέμα “Έντυπο Ελέγχου
Προόδου μαθητών Δημοτικού Σχολείου”».

Φ.7Α_ΑΙ_49077_Δ1 Έγγραφο Υ.ΠΑΙ.Θ.

ΦΕΚ_1509_τβ_2020

contact_2

Αρχείο