ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  

Ορισμός Αναπληρωτή Προϊσταμένου του Τμήματος Ε΄ Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας

ΡΩΨΞ46ΜΤΛΗ-ΨΧ4

contact_2

Αρχείο