ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  

Λιόγκας Ι.(2513503560)

Φ12α/49006/Δ4 Γνωστοποίηση Δημοσίευσης Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου σε ΦΕΚ

Σας γνωστοποιούμε ότι στο τεύχος Α΄ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως με αρ. φύλλου 84 και ημερομηνία δημοσίευσης 13 Απριλίου 2019 (ΦΕΚ 84/τ.Α΄/13-04-2019) δημοσιεύτηκε η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) με θέμα: «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις»….

ΕΞΕ – 49006 – 2020 – ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΣΕ ΦΕΚ

ΠΝΠ A 84

Οδηγίες για ψηφιακή υπογραφή του ΠΣΔ

Όσοι από τους Δ/ντες-τριες, Προϊσταμένους-νες επιθυμούν να αποκτήσουν την ψηφιακή υπογραφή που εκδίδεται από το ΠΣΔ, μπορούν ακολουθώντας τις παρακάτω οδηγίες:

ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ – ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΣΔ

Οδηγίες βήμα προς βήμα:

Continue reading

Εκκρεμείς μετατάξεις εκπαιδευτικών Ν. 1824/88

Παρακαλούνται οι Δ/ντές-τριες, Προϊστάμενοι-ες των Σχολικών Μονάδων να ενημερώσουν όλους τους εκπαιδευτικούς που υπηρέτησαν στη Σχολική τους Μονάδα από το σχολικό έτος 2016-17 έως και σήμερα, για εκκρεμείς μετατάξεις του Ν. 1824/88.


ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΚΛΑΔΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ

40209_2020 Οδηγίες Υλοποίησης Προγραμμάτων εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση με Σύγχρονη Μέθοδο Διδασκαλίας

Σας αποστέλλουμε ψηφιακά υπογεγραμμένο το με αριθμό πρωτ. 40209/2020 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ) με Θέμα «Οδηγίες Υλοποίησης Προγραμμάτων εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση με Σύγχρονη Μέθοδο Διδασκαλίας ».
Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση που χρειάζεστε οποιαδήποτε διευκρίνιση, δεν θα πρέπει να απαντήσετε στο παρόν ηλεκτρονικό μήνυμα αλλά να χρησιμοποιήσετε τα στοιχεία που αναγράφονται
στις «Πληροφορίες» του εγγράφου

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διευκρινίσεις για την υποβολή αιτήσεων παραίτησης εκπ/κών (ΠΡΟΣΟΧΗ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ)

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί για την υποβολή αιτήσεων παραίτησης να ακολουθήσουν τις οδηγίες των παρακάτω εγγράφων.

ΠΡΟΣΟΧΗ στις ημερομηνίες υποβολής (αποκλειστικά από 1 έως 10 Απριλίου 2020)

 

2020_03-30_ΕΞΕ – 41410 – 2020 – ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ για την υποβολή αιτήσεων παραίτησης εκπ κών

ΕΞΕ – 39109 – 2020 – ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης

α. «ΜΗΤΡΩΟ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-Ενέργειες για την έναρξη λειτουργίας της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης Δημόσιας Διοίκησης(gov.gr)»

β. «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ για την εφαρμογή των ψηφιακών υπηρεσιακών ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης και εξουσιοδότησης στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr)»

contact_2

Αρχείο