ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  

Φ 2.1/3644 Ενέργειες προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου των Νηπιαγωγείων για το σχολικό έτος 2019-2020 – Προγραμματισμός λειτουργίας Ολοήμερου Προγράμματος.

6Λ4Α4653ΠΣ-ΧΑΑ

contact_2

Αρχείο