ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  

Φ 2.1/3645 Ενέργειες προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου των Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2019-2020 – Προγραμματισμός λειτουργίας Ολοήμερου Προγράμματος.

Ψ5ΛΓ4653ΠΣ-6ΣΞ

contact_2

Αρχείο