ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  

Ευρωπαϊκό πρόγραμμα “PERICLES- Διατηρώντας την πολιτιστική κληρονομιά των Ευρωπαϊκών παράκτιων περιοχών”, στα πλαίσια του Η2020

Σας κοινοποιούμε το Ευρωπαϊκό πρόγαμμα “RERICES- Διατηρώντας την πολιτιστική κληρονομιά των Ευρωπαϊκών παράκτιων περιοχών”, στα πλαίσια του Η2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PERICLES

contact_2

Πάγιες Ανακοινώσεις
Αρχείο