ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  

ΠΥΣΠΕ

Φ.11.2/3016 Πρόσκληση για υποβολή δήλωσης οριστικής τοποθέτησης των νεοδιοριζόμενων ΕΕΠ-ΕΒΠ

Καλούνται οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί ΕΕΠ – ΕΒΠ να υποβάλουν αίτηση οριστικής τοποθέτησης σε συγκεκριμένες κενές οργανικές θέσεις σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα από την Παρασκευή, 12 Ιουνίου 2020 μέχρι και την Δευτέρα, 15 Ιουνίου 2020. Πληροφορίες στη Γραμματεία του ΠΥΣΠΕ Καβάλας (2513503521)

ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΩΝ ΕΕΠ_ΕΒΠ

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ

ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Φ.11.2/2823 Βελτιώσεις θέσεων και οριστικές τοποθετήσεις – Πρόσκληση για τη Β΄Φάση Μεταθέσεων

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ Ή ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ (ΦΑΣΗ Α΄) – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΦΑΣΗ Β΄_signed

AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ Ή ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΘΕΣΗΣ

Φ.11.2/2584 Πρόσκληση υποβολής δήλωσης προτίμησης για βελτίωση θέσης ή οριστική τοποθέτηση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ_signed

ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ-2020-ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΟΡΙΣΤΙΚΗ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ-2020-ΝΕΟΜΕΤΑΤΙΘΕΜΕΝΟΙ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΩΝ ΝΕΟΜΕΤΑΤΙΘΕΜΕΝΩΝ_2019-20

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ

 

Φ.11.2/2452 Ονομαστικός χαρακτηρισμός οργανικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών και πρόσκληση υποβολής δήλωσης προτίμησης

Πράξη 8η/06-05-2020

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ_signed

ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ

Αμοιβαίες μεταθέσεις από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ για το σχολικό έτος 2019-20

Σας κοινοποιούμε το έντυπο για υποβολή αμοιβαίας μετάθεσης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ για το σχολικό έτος 2019-20.

Για τις αμοιβαίες μεταθέσεις ισχύουν τα αναφερόμενα στο Μέρος 3ο, Κεφ. Β της υπ΄ αρ.  176287/Ε2/12-11-2019 (ΑΔΑ: ΩΝΞ446ΜΤΛΗ-9ΜΡ) εγκυκλίου μεταθέσεων για το έτος 2019-20.

Για φέτος το χρονικό διάστημα ορίζεται από 15/04/29 έως 29/04/20.

Αίτηση για Αμοιβαία μετάθεση εκπαιδευτικών Π.Ε. 2019-20

contact_2

Πάγιες Ανακοινώσεις
Αρχείο